Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Leden 2007

Řád ochrany psů - článek 5 - zákroky spoj. s ochranou psů

21. ledna 2007 v 6:27 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Čl. 5
Zákroky spojené s ochranou psů, zajištění jejich zdraví a pohody
(1) K ochraně psů, zajištění jejich zdraví a pohody se provádějí tyto zákroky:
kromě zajištění vhodného prostoru a krmení viz čl. 4 je povinností chovatele zajistit psu povinné každoroční očkování proti vzteklině a další vakcinaci dle doporučení příslušného veterinárního lékaře s přihlédnutím k nákazové situaci v místě bydliště. Dále je nutné zajistit pravidelné odčervování psů dle věku, nákazové situace a doporučení veterinárního lékaře. Chovatel - držitel psa je povinen pravidelně kontrolovat:
- čistotu a zdravotní stav uší a očí,
- kůži a srst na výskyt vnějších parazitů,
- chrup a dásně s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zánět, zubní kámen...)
- délku drápků
- případně stav análních žlázek.
(2) Péče o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a štěňata po narození je zajišťována takto:
- zvýšeným dozorem nad březí, rodící a kojící fenou,
- zvýšenou kvalitou a četností denních dávek krmiva,
- zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele,
- pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na počet štěňat, zajištěním kojné feny nebo umělé výživy pro štěňata,
- zajištěním pohody feny a vrhu viz čl. 4. (2) tohoto Řádu.
(3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků:
Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky.
Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je:
- stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),
- stupeň luxace čéšky (LP),
- kontrola dědičných očních chorob (např. PRA)
- kontrola srdečních onemocnění
a další dle problematiky jednotlivých plemen.
(4) Psi, kteří nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem ať už se týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou zařazeni do chovu, působí zpravidla jako společníci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci či lovu. Nároky na ně kladené musí být přizpůsobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou být utráceni.
(5) V chovu chovatel zajistí:
a) veterinární péči a prevenci formou zabezpečení pravidelných veterinárních prohlídek, které provádí veterinární lékař,
b) udržování ideálního výživného stavu psů používáním kvalitního krmiva,
c) pohodu psů vhodným ustájením, kontaktem s člověkem a jinými psy, nerušeným odpočinkem, zajištění kontaktu s ostatními zvířaty,
d) očkováním - ze zákona je povinná každoroční opakovaná vakcinace proti vzteklině, další očkování dle dané nákazové situace a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře.
e) pravidelná odčervení profylaktická 2 - 4x ročně, léčebná při výskytu vnitřních parazitů.
(6) Označování psů provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou označováni tetováním (ucho nebo slabina) nebo čipováním. Obojí označení je možné. Zda bude pes označen čipem nebo tetováním a lokalizaci tetování určí členský subjekt ČMKU - chovatelský klub, který řídí chov plemene. Umístění čipu je jednotné, na krku z levé strany.
(7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání považuje výslovně za týrání.
Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení nebo svodu zvířat. Toto ustanovení považuje za propagaci týrání zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné akci. Na akcích ČMKU je zakázáno předvádění psů s kupírovanýma ušima.

Řád ochrany psů - článek 6 - povolené způsoby usmrcení nebo zákroky

21. ledna 2007 v 6:25 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Článek 6
Povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace
(1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární lékař.
(2) Usmrtit psa může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze:
- slabost,
- nevyléčitelná nemoc,
- těžké poranění,
- genetická nebo vrozená vada,
- celkové vyčerpání nebo stáří zvířete,
jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením.
(3) V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata, nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

Řád ochrany psů - článek 7 - přeprava zvířat

21. ledna 2007 v 6:22 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Čl. 7
Přeprava zvířat
(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
a) Přeprava autem.
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.
b) Přeprava v přívěsných vozících aut.
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).
c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu.
Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 7 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 7 (2) a).
d) Přeprava hromadnou dopravou.
Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.
e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.
Toto je povoleno pouze vyjímečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.
f) Letecká přeprava.
Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.
(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

Řád ochrany psů - článek 8 - podmínky pro chovné psy a feny

21. ledna 2007 v 6:21 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Čl. 8

Podmínky pro chovné psy a feny

Základní podmínky pro chov psů jsou následující:
a) věkové omezení chovných zvířat, které je
- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 měsíců až 8 let u fen, 15 měsíců až
neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),
- u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 měsíců až 8 let u fen, 18 měsíců až neomezeně u psů (do dosažení věku 8 let je možno fenu nakrýt),
b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí
s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) umělá inseminace, kterou může provést pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního
zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a č. 166/1999), se nesmí používat
mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem,
d) během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,
e) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení
veterinárním lékařem, pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit
kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata,
f) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je
1 vrh ročně; vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítáván jako regulérní vrh,
g) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

Řád ochrany psů - článek 9 - platnost a účinnost řádu

21. ledna 2007 v 6:20 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

Článek 9

Platnost a účinnost Řádu
(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.
(3) Tento Řád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní řád ČMKU schválený rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat ze dne 20. 09. 2000 pod č.j. 1020/459/Ř/00.
(4) Porušením výše uvedených ustanovení tohoto Řádu se chovatelský klub, chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ČMKU.
Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 č.j. 3523/2005-11020.

Světová výstava v Polsku - kompletní výsledky Golden Retriever – feny

20. ledna 2007 v 9:34 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výsledky z výstav
Suki - Bitches
Klasa szczeniąt-Puppy class - Sędzia/Judge: Elisabeth Rhodin
16113 Marybel ALMA GITANA, Maria Del Mar Viggianiello, Włochy - wyb. obiecujący/very promising, lok. 3
16114 ART OF PASSION Raynox, . Gutmann C., S.K., Niemcy - wyb. obiecujący/very promising, lok. 4
16115 AURA znad Kaszubskiego Morza, Anna Mickiewicz - obiecujący/promising
16116 BENEDICTINE Vetcare Bohemia, Iva Marikova, Czechy - wyb. obiecujący/very promising, lok. 2
16117 Hoiker's BLAZE FOR GERASS, . Hoiker V., Monte G., Słowenia - obiecujący/promising
16118 DEWMIST STAR OF THE BLUE HOPE, Sandor Kozak, Węgry - wyb. obiecujący/very promising, lok. 1
16119 Nativegold DIAMOND FOREVER TO RIA VELA, . Gusso P., Lopez A., Hiszpania - wyb. obiecujący/very promising
16120 Dikaya Staya EDNA, P. Gaydarzhi, Ukraina
16121 LADY LAVAZZA HERKUS, Liidia Valge, Estonia - obiecujący/promising
16122 Golden Mountain Spring's LOOK AT ME, Brigitta Klein, Węgry - obiecujący/promising
16123 Pinkerly PRIDE AND PREJUDICE, Valentina Pinkerly-Zanini, Włochy - wyb. obiecujący/very promising
16124 TITANIJA Selené, Vilius Eidukevićius, Litwa - obiecujący/promising
16125 URSULLA Solea Land, Maja Samokovlija, Serbia
Klasa młodzieży-Junior class - Sędzia/Judge: Elisabeth Rhodin
16126 A GOOD WOMAN del Piccolo Agrifoglio, Piccolo Agrifoglio, Włochy - b. dobra/very good
16127 A'BRISA du Domainedes Rives de L'erdre, Leandro Costumero Ramirez, Hiszpania - doskonała/excellent
16128 Slav Trophy ACUTE SATISFACTION, Tatiana Osokina, Rosja - doskonała/excellent
16129 Dream Max AMY DIAMOND, Svend Aage Nielsen, Dania - doskonała/excellent, lok. 1, Mł. Zw. Świata/JWW
16130 ANGUA of Anavy, Eva Sikova, Słowacja - doskonała/excellent, lok. 3
16131 AVIANA QUEEN BY Sakura, . Strepetkaite D.Balciauskyte A., Litwa - doskonała/excellent
16132 BCN SPANISH LEADER Ducado de Espinosa, C. Gutmann, Niemcy - b. dobra/very good
16133 Lad Unity BLONDESS QUEEN, E. Litnarovich, Ukraina - b. dobra/very good
16134 BONNIE znad Kaszubskiego Morza, Angelika Zieleniecka
16135 BRUNA Tena Retfala Mursa, Mirela Bartanic, Chorwacja - doskonała/excellent
16136 COCO CHANEL Kukkola, Valerio Solleciti, Włochy - doskonała/excellent
16137 COLLECTION BUTTERFLY z Kostrowego Grodu, Katarzyna, Robert Kempka - b. dobra/very good
16138 Della Fiumana's CREME DELE CREME, Piccolo Agrifoglio, Włochy - doskonała/excellent
16139 CUM CHARIS AGLAJA Adsum (FCI), Krystyna Bajorek - dobra/good
16140 DEMETER z Doliny Jezierzycy, Jacek Kołodziej - doskonała/excellent
16141 DURANTE VITA Adsum, Małgorzata Majdczak - b. dobra/very good
16142 ENJOYME van de Heeserbergen, M.J.C. Blaey-Mank, Holandia - doskonała/excellent
16143 ESENSJA z Sarniej Góry, Katarzyna Bełzowska - doskonała/excellent
16144 GERONA, O.M. Saliy, Ukraina - b. dobra/very good
16145 Ramchaine GREEN GLITTER, H. B. Van Maren, Holandia - doskonała/excellent
16146 HEXA Salto del Angell, Sylvia Szeliga - b. dobra/very good
16147 INDIANA Gwiazda Dawida, Ireneusz Stylec - b. dobra/very good
16148 Wild on the Water JACARDA, . Ingenhoff N., Stepchenkov Y., Niemcy
16149 KYLIE Marakita, Agnieszka Nawrocka
16150 Armald LADY DIANA DE PUATIE, A. Dumnov, Rosja - doskonała/excellent
16151 Gáláns NOSZTALGIA, Péter Juhász, Węgry - doskonała/excellent
16152 ONLY YOU of Sweet Passion, Claudio, Laurence Avola, Szwajcaria - dobra/good
16153 POEZJA Golden Gaj, Ewa Magaj - b. dobra/very good
16154 Rozebottel's PRISCILLA, . V. Gemert K., Terwel S., Holandia
16155 RINGTONE v.d. Beerse Hoeve, M. P. Gerritsen, Holandia - doskonała/excellent
16156 RUBY BLUE Kwintesencja (FCI), Danuta Pilarczyk-Piłat
16157 Terra Antyda SANI HAPPY, Mairi Siimon, Estonia - doskonała/excellent, lok. 4
16158 SARA Saphire, Małgorzata Juniak - b. dobra/very good
16159 Dewmist SERENDICA, Eszter Bardossy, Węgry - doskonała/excellent
16160 Infinity Jambo-Ree SUMMER SUN AND SEA, Katia Rizzo, Włochy - doskonała/excellent
16161 Chess Sopretty SUNBEAM, Monika Mark, Estonia - doskonała/excellent
16162 TERIJA REDRUD PALOMINO, Sandra Kaléja, Łotwa - dobra/good
16163 TESLA Gold Park, Krzysztof Witkowski - b. dobra/very good
16164 Nenuoramos TOSCANA, Jurata Andrijauskiene, Litwa - doskonała/excellent
16165 Infinity Jambo-Ree VICTORIA TOWEL GARDEN, Danilo Palumbo, Włochy - doskonała/excellent, lok. 2
16166 VICTORIA'S SECRET ROYAL FLASH, Victoria Borisenko, Ukraina - doskonała/excellent
16167 Inassica`s WATER PRIMULA, . Klinberg G.-B., Grasselli B., Węgry - doskonała/excellent
16168 Lad Unity WOMAN DREAM, N. Veretennikova, Rosja
16169 YANTE Adekatos, Tomasz Sławik - b. dobra/very good
Klasa pośrednia-Intermediate class - Sędzia/Judge: Moa Persson
16170 AISHA z Morwowej Krainy, Ewa Kaczmarek - doskonała/excellent
16171 Sunnyfields ALL THAT MAGIC, Judit Beke, Węgry - doskonała/excellent, lok. 3
16172 Balatoni Arany AMIRA, Svetlana Andric, Serbia - b. dobra/very good
16173 Ashbury ART OF LOVE, Cathy, Gerard Sonntag, Francja - doskonała/excellent, lok. 2
16174 AURY Ey Ketty, Jarka Tonova, Czechy - doskonała/excellent
16175 BABY DOLL Dalkowska Morena, Magdalena Kozicka - dobra/good
16176 Prima BEL-ESPIRIT, Magdalena Kalwajtys
16177 BERA Banador, Małgorzata Kotecka
16178 BIANKA znad Kaszubskiego Morza, Wojciech Eichmann - b. dobra/very good
16179 BYELKA, Wiesława Andrzejczak - b. dobra/very good
16180 CAFE AU LAIT Oskaras, . Pileckyte S., Mikolaitiene J., Litwa - doskonała/excellent
16181 CHIARA Zimny Nosek, Marlena Kolenda - b. dobra/very good
16182 DAKOTA Green Street, Marzena Panek-Mamok
16183 DEFA Markowski, Monika Borowiec - b. dobra/very good
16184 DESNA Green Street, Dzierżysław Dzik - doskonała/excellent
16185 Goldenamico DORA, Katarzyna Kikiewicz - doskonała/excellent
16186 DUNEHILLS MISS GIGI AT TERRA ANTYDA, Mairi Siimon, Estonia - doskonała/excellent, lok. 1, Res.CACIB, CWC/CAC
16187 Dietinger's ECSTASY OF GOLD, Laura Dietinger, Włochy
16188 Wild on the Water FANTASY, . Ingenhoff N., Stepchenkov Y., Niemcy - b. dobra/very good
16189 Lavender's Generation FLASHLIGHT STARDUST, Markus Steinecker, Niemcy - doskonała/excellent
16190 IONA IOLEEN Perfekt Partner (FCI), . Wąsik W., Eysymontt D. - b. dobra/very good
16191 JAGODA z Reksiowej Komajdówki, Jerzy Kamiński - b. dobra/very good
16192 Pinkerly LADY CHATTERLY, Valentina Pinkerly-Zanini, Włochy - doskonała/excellent
16193 Serendipity MAKE MY DAY, Elena Ushan, Ukraina - doskonała/excellent, lok. 3
16194 MILKSHAKE v.d. Beerse Hoeve, M. P. Gerritsen, Holandia
16195 Pinkerly MRS. DOUBTFIRE, Valentina Pinkerly-Zanini, Włochy - doskonała/excellent, lok. 4
16196 Moondust OPHELIA, H. B. Van Maren, Holandia - doskonała/excellent
16197 SANTA BARBARA Krym-Orlan, O.V. Polevaya, Ukraina
16198 Lovesound SPRING BREEZE, Liidia Valge, Estonia - doskonała/excellent
16199 Nenuoramos (LKD) SUMMER SUNSHINE, Simonas Minkevicius, Litwa - doskonała/excellent
16200 Smolib TSVETIK SEMITSVETIK, A. Gorohov, Rosja - dobra/good
16201 Oligarchia (FCI) U ARE JOSEPHINE, Ivana Lech - b. dobra/very good
16202 VANINA du Bois de la Rayere, Alexandra Grouazel, Francja - doskonała/excellent
16203 VERSACE du Bois de la Rayere, Bruno Facq, Francja - doskonała/excellent
16204 XENA Dżemojady, Dominik Mibenge Amani - dobra/good
16205 YOKO Złotolandia, Julita Bielska - b. dobra/very good
Klasa otwarta-Open class - Sędzia/Judge: Moa Persson
16206 AIREEN Brdské Zlato, Libuse Storkova, Czechy
16207 ALGIDA z Gangu Goldena, B., Z. Żyłka - doskonała/excellent
16208 ANDY od Jeleni Stopy, Jana Hnizdilova, Czechy - b. dobra/very good
16209 APASZKA Sonamor, Nina Kowalska - dobra/good
16210 ARCTIC SKY Brdské Zlato, Milena Blahakova, Czechy
16211 ARISTEA z Boticskych Meandru, . Tikalovi Z. T., Jandova M., Czechy - dyskwalifikująca/disqualified
16212 ARLETT z Boticskych Meandru, Jan, Alena Fleglovi, Czechy - doskonała/excellent
16213 AVANTY z Gangu Goldena, Przemysław Kasiński - b. dobra/very good
16214 AWOJKA ze Stokrotkowych Łąk, Hanna Fajnas - dobra/good
16215 Lavender`s Generation BEADY ROSE, Margit Urbanski, Niemcy
16216 BERTA Loyal Gold, Radosław Pilecki
16217 BETELGEIZE ORIONO ZVAIGŹDE Selene, Inga Valeikene, Litwa - doskonała/excellent
16218 BRYZA z Rybackiej Osady, Kamila Sulik
16219 BULLET THE BLUE SKY Golden Biscuit, Iwona Markiewicz - doskonała/excellent
16220 CATKIN MAGIC Is Friendly, Ivana Halabalova, Czechy - b. dobra/very good
16221 Goldenamico CAYENNE, Ireneusz Stylec - doskonała/excellent
16222 DADA z Góralskich Włości, Małgorzata Rząd - doskonała/excellent
16223 DAISY Adler, Jadwiga Durczak - b. dobra/very good
16224 DONNA Polaris, Joanna Palmowska
16225 Shamrock DUCHESS OF SHANGRI-LA, Eszter Bardossy, Węgry - b. dobra/very good
16226 Dedykacja ESPECIALLY FOR YOU, Łukasz Czembor - b. dobra/very good
16227 FELICJA Jeanton, Roman Galanek - doskonała/excellent
16228 FERA Euro Plus, Małgorzata Wierucka - dobra/good
16229 FILO Belidor, Monika Król
16230 GRATKA Dobre Fluidy, Ewa Andrzejewska - dobra/good
16231 GUTTA Herkus, D. Kvedaras, Litwa - doskonała/excellent, lok. 3
16232 Crossview HIGHLAND CREAM, Yvette De Vries, Holandia - b. dobra/very good
16233 ITAKA Gorzowska Panorama, Marlena Pręgowska - b. dobra/very good
16234 Heinemosens JACQUELINE, Laila Pedersen, Dania
16235 JAMAJKA Banda Midasa, Halina Bobek - dobra/good
16236 Galans KABALA, Zoltan Mihalski, Węgry - doskonała/excellent
16237 KENSINGTON'S PALACE of Baltic Lane, Herta Rudolph, Niemcy
16238 Pinkerly KUALA LUMPUR, Valentina Pinkerly-Zanini, Włochy - doskonała/excellent
16239 KUKKOLA REWIND for Highlander, Tenuta Degli Highlanders, Włochy
16240 LINDA Honey Eve's, Danilo Palumbo, Włochy - doskonała/excellent
16241 Complement LORETTA, Artur Ogulewicz - b. dobra/very good
16242 Infinity Jambo-Ree LOVE AFFAIRE, Katia Rizzo, Włochy - doskonała/excellent
16243 LOVELY RUS DAY FRESH FLOWER, E. Shamin, Rosja - doskonała/excellent
16244 MELISA z Karczewskich Szuwarów, Ewa Kaczmarek - dobra/good
16245 NIJA Gordius, Wioletta Wąsik
16246 NOISETTE, Simonnet, Francja
16247 PACIFIC OCEAN Double Duty's, C. Vogels, Holandia - doskonała/excellent
16248 PALOMA PICASSO Casidi, Agnieszka Różańska
16249 PASSA Ro-Da, Katarzyna Głębocka - dobra/good
16250 Gembaek's PURE MUSIC, Conni Pallesen, Dania - doskonała/excellent
16251 Fiveshill RAINDANCER, Ans, John Kuijpers, Holandia - doskonała/excellent
16252 SAKSIS AMICA MANU v.d. Kraay Heide, Joke, Giel V. Gemert, Holandia - doskonała/excellent, lok. 4
16253 SAMER z Kasinej Sfory, Maria Kamieńska-Nowaczyk - b. dobra/very good
16254 Dewmist SANDARELLA, Henrick Fryckstrand, Szwecja - doskonała/excellent
16255 Sequins SEQUIDILLA, C.Th.J.M. Knippenborg, Holandia - doskonała/excellent, lok. 2
16256 Heinemosens SIKU CINDERELLA, Laila Pedersen, Dania - doskonała/excellent
16257 Swanavly SILVER JOY, Gligor Antonius, Rumunia - doskonała/excellent
16258 SIMSALABIM van Flolain, Werner A. Werner-Scholten W.M.,Werner D., Holandia - doskonała/excellent
16259 Daily Rays SNOW FLAKE, Helena Varjamo, Finlandia - doskonała/excellent
16260 TEA Arsinoe, Janusz Nowakowski - b. dobra/very good
16261 TEVITA DE KALVARIE BUTTERFLY z Karczewskich Szuwarów, Artur Wilczyński
16262 TRES JOLIE Oligarchia, D. Kvedaras, Litwa
16263 Ashbury VELVET KISS, Jacob Doris, Niemcy - doskonała/excellent, lok. 1, Zw. Świata/WW, CACIB, CWC/CAC
16264 VERY IRRESTIBLE du Bois de la Rayere, Bruno Facq, Francja
16265 VIRGIN du Bois de la Rayere, Alexandra Grouazel, Francja
16266 VODKA SUNRISE Cheek to Cheek, Piotr Tram
16267 Tramin WATERFALL OF MUSIC, A. Davidov, Rosja - doskonała/excellent
16268 Tramin WITH LOVE TO BARCELONA, Lyubov Chernopolskaya, Kazachstan - doskonała/excellent
16269 Nenuramos YELLOW JAMAIKA, Sonata Petraitiene, Litwa
Klasa użytkowa-Working class - Sędzia/Judge: Elisabeth Rhodin
16270 Hoiker's ABRACADABRA, . Hoiker V., Bodanec S., Słowenia - doskonała/excellent
16271 AMBERGOLD DZHI KEY BEST BELOWED, E. Boychenko, Rosja - doskonała/excellent
16272 Tramin APPLE JUICE, Elena Ushan, Ukraina - doskonała/excellent, lok. 2
16273 Hoiker's ART OF LOVE, Magdalena Piskova, Słowacja - doskonała/excellent
16274 BARBIE Gamireal, Lenka Taubrova, Czechy - doskonała/excellent
16275 Terra Antyda Sani BECKY, Siimon Mairi, Estonia - doskonała/excellent, lok. 3
16276 BESSI COSI FAN TUTTE Białe Złoto, Ewa Ptaszyńska
16277 BRIGITTE OF Dream Team, Martina Jirásková, Czechy - doskonała/excellent
16278 CARMEN Korem, Ewa Magaj - b. dobra/very good
16279 CHOCOLATE KISS DI Santolina, . Strepetkaite D.Balciauskyte A., Litwa - doskonała/excellent
16280 DEBORAH The Dream Team, Radka Stencelova, Czechy
16281 DESIDERIO DI MARIBEL del Chiaro di Luna, Maria Del Mar Viggianiello, Włochy - doskonała/excellent
16282 ESTEE the Dream Team, Iva Marikova, Czechy - b. dobra/very good
16283 Delibe's GOLDEN MARIAN, Libuse Storkova, Czechy
16284 INDIANA'S MERCEDES of Baltic Lane, Herta Rudolph, Niemcy
16285 MILKA Złotolandia, Krystyna Bajorek - b. dobra/very good
16286 NANCY Dżemojady, Justyna, Piotr Luboń
16287 Sasquehanna RYMOWANKA, Paweł, Beata Przybylscy - doskonała/excellent, lok. 4
16288 ZAIRA Bri-Col Black and White, Lenka Taubrova, Czechy - b. dobra/very good
16289 Cheer's ZARA, Kristina Remesova, Słowacja
Klasa championów-Champion class - Sędzia/Judge: Andras Korózs
16290 AMELIA z Kostrowego Grodu, Agata Czarnecka - doskonała/excellent
16291 ANETKA Tuskulum, Aneta Tyl - b. dobra/very good
16292 AVANTI Zimny Nosek, Halina Bortnowska-Dziewiecka - b. dobra/very good
16293 BACCARA Złote Marzenie, Edyta Staszek - b. dobra/very good
16294 Pinkerly BARBARELLA, Valentina Pinkerly-Zanini, Włochy - doskonała/excellent
16295 Dietinger's BUTTERFLY KISS, Laura Dietinger, Włochy
16296 CATE van`t Canisvliet, Dario Santy, Belgia
16297 CATHY od Hradu Veveri, Zuzana Tikalova, Czechy - doskonała/excellent
16298 CRISSCROSS v.d. Beerse Hoeve, M. P. Gerritsen, Holandia - doskonała/excellent
16299 DARCY THE Dream Team, Martina Jirásková, Czechy
16300 DIKAYA STAYA Dolores, M. Novikova, Ukraina
16301 GOLDWINA Litus, Barbara Blacharska - doskonała/excellent
16302 Prima GRANADA, Agnieszka Zacharzewska - doskonała/excellent
16303 Galans HOT LOVE, Viktor Hoiker, Słowenia - doskonała/excellent
16304 KATHLEEN JOSEPHINE Staszel, Tomasz Żmijewski - b. dobra/very good
16305 KERTIS, Victoria Borisenko, Ukraina - b. dobra/very good
16306 Gáláns KURÁZSI SISSY, Péter Juhász, Węgry - doskonała/excellent
16307 MICHELLE PFEIFFER Modny Drobiazg, Bolesław Rudziński - doskonała/excellent
16308 Karvin RING RING, Minna Varonen, Finlandia - doskonała/excellent
16309 Dewmist SHAQUILLE, Henrick Fryckstrand, Szwecja - doskonała/excellent, lok. 1, CWC/CAC
16310 Stenveyz SHOW MUST GO ON, T. Sverchkova, Ukraina - b. dobra/very good
16311 SINGING IN THE RAIN du Bois de la Rayere, Martine Vesly, Francja
16312 Dewmist STARCADIA, Henrick Fryckstrand, Szwecja
16313 Daily Rays SUN SHINE, Frederic Laville, Francja - doskonała/excellent
16314 Sequins SYCAMORE, C.Th.J.M. Knippenborg, Holandia - doskonała/excellent, lok. 2
16315 TAURA Lorwet, Natalia Maliszewska - b. dobra/very good
16316 Kevesh TRAMINER, V. Plinskiy, Ukraina - doskonała/excellent
16317 UVEE des Vives, A. M. Szydłowska - doskonała/excellent
16318 VELVET BLUE Kwintesencja (FCI), Danuta Pilarczyk-Piłat
16319 VIOLINA GRAZIOSA du Bois de la Rayere, Marie-Laurence Theil-Delahaye, Francja - doskonała/excellent, lok. 4
Klasa weteranów-Veteran class - Sędzia/Judge: Andras Korózs
16320 AGAPEMA Norsken, Aleksandra Ludwikowska - doskonała/excellent, lok. 3
16321 AXELA z Zagłębia, . Stelmach, Sławik - doskonała/excellent
16322 GLORIS Cerasus, Beata Drozdowska - b. dobra/very good
16323 KASHMIR Oligarchia, . Strepetkaite D.Balciauskyte A., Litwa - doskonała/excellent, lok. 1
16324 MAGNIFICENT from the Golden Future, . Werner-Scholten W.M.,Werner A., Holandia - doskonała/excellent, lok. 2
16325 ON MY MIND Oligarchia (FCI), Danuta Pilarczyk-Piłat - doskonała/excellent
16326 QUINTESSENCE Complement, Kamila Sulik - doskonała/excellen


Fotosoutěž TARANTULE

20. ledna 2007 v 9:20 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Soutěže

Tarantule.cz
Informace pro uživatele registrované na internetových stránkách Tarantule.cz


Soutěž EUKANUBA

20. ledna 2007 v 9:18 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Soutěže
Hrajte s Eukanubou o ceny. Do galerie přidána nová kategorie PF2007 - posílejte svá PF - podělte se s ostatními a vyhrajte. Ten kdo získá nejvíce bodů, obdrží 15kg krmiva Eukanuba dle vlastního výběru zdarma.

Žlázy s vnitřní sekrecí u psů

20. ledna 2007 v 9:05 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ u psů

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou soubory žlázových buněk, které tvoří samostatné orgány nebo to jsou buňky s endokrinní funkcí lokalizované v některých orgánech. Tyto žlázy nemají samostatné vývody. Produkují hormony, které se uvolňují do tkáňového moku a odtud přímo do krve, a ovlivňují při tom důležité životní funkce v organismu, jako je rozmnožování, vývoj a růst, látková výměna apod. Účinek hormonů úzce souvisí se správnou funkcí vegetativní nervové soustavy. Koordinační centra činnosti vegetativní nervové soustavy a žláz s vnitřní sekrecí jsou uložena v části mezimozku, zvané hypothalamus. Mezi žlázy s vnitřní sekrecí řadíme hypofýzu - podvěsek mozkový, brzlík, štítnou žlázu, nadledviny, slinivku břišní, a patří sem částí i varlata a vaječníky.

Hypofýza - podvěsek mozkový
Hypofýza patří k nejdůležitějším žlázám s vnitřní sekrecí, protože řídí a kontroluje stabilitu stavu funkční rovnováhy v činnosti všech orgánů. Je tedy prostředníkem mezi žlázami a řídícím centrem - hypothalamem. Je uložena v prohlubni klínové kosti na spodině mozku a sestává ze dvou rozdílných částí - adenohypofýzy a neurohypofýzy. Hormony adenohypofýzy působí na růst všech tkání těla, činnost mléčné žlázy, činnost pohlavních orgánů, nadledvin apod. Hormony neurohypofýzy ovlivňují stahování cév, kontrakce dělohy, vylučování moči či činnost střev.

Brzlík
Brzlík je žláznatý orgán, složený z jednotlivých lalůčků, podlouhlého tvaru a světle šedé barvy, uložený přední částí na dolním konci hrdla, z větší části v dutině hrudní. Největší je u štěňat, již 14 dní po narození se začíná zmenšovat, jeho poslední zbytky jsou však viditelné ještě ve druhém a třetím roce života psa. Brzlík ovlivňuje růst organismu a tlumí tvorbu pohlavních hormonů, má význam i při tvorbě lymfatického systému.

Štítná žláza
Štítná žláza leží na průdušnici, těsně za hrtanem. Je rozdělena na dva oválné laloky, spojené až 1 cm silným žláznatým můstkem. Štítná žláza má tmavočervenou barvu a je kryta světlým vazivovým pouzdrem. Je složena z folikulů, které obsahují tekutinu, zvanou koloid. Tato tekutina obsahuje hormony tyroxin a kalcitonin, které zasahují do metabolismu tuků, cukrů, bílkovin a minerálních látek a ovlivňují činnost orgánů.
Po stranách štítné žlázy jsou uložena čtyři příštitné žlázy, které vylučují parathormon, který má hlavní význam pro metabolismus vápníku v organismu - ovlivňuje jeho vstřebávání ve střevě, hladinu v krvi, ukládání v kostech a vylučování ledvinami.

Nadledviny
Nadledvina je párový orgán, uložený na předním okraji ledvin. Skládá se z kůry a dřeně, z nichž každá produkuje jiné hormony. V kůře nadledvin vznikají steroidní hormony, které mají významnou úlohu v metabolismu. Dřeň nadledvin produkuje hormony adrenalin a noradrenalin, které ovlivňují především vegetativní nervovou soustavu.

Slinivka břišní
Slinivka břišní - pankreas - je umístěna v záhybech dvanácterníku, a je charakterizována jako žláza s dvojí sekrecí, protože má jak exokrinní, tak endokrinní funkce. Slinivka vylučuje do krve hormon inzulín, který má význam pro udržování hladiny cukru v krvi a jeho metabolismus ve svalech.

Varle
Kromě spermií produkují varlata také hormon testosteron, který je vylučován do krve a řídí produkci spermií, má vliv na jejich životnost, ovlivňuje funkci přídatných pohlavních žláz, pohlavní chování apod.

Vaječník
Vaječník kromě produkce vajíček také vylučuje do krve několik hormonů, estrogeny a gestageny. Estrogeny vyvolávají změny při říji, podmiňují vznik pohlavních znaků a mají význam pro vývoj mléčné žlázy. Gestageny vznikající v období březosti podmiňují změny a procesy v organismu

Pohlavní ústrojí psa a feny

20. ledna 2007 v 9:04 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

Pohlavní orgány jsou orgány, které jako jediné neslouží k zachování jedince, ale k zachování druhu. Je to ústrojí, které umožňuje rozmnožování a plození potomstva. Rozeznáváme dva rozdílné druhy pohlavního ústrojí, samčí a samičí. Hlavními funkcemi pohlavního ústrojí je produkce pohlavních buněk a hormonů, oplodnění a umožnění vývoje nového jedince v těle matky. Oplodnění znamená spojení samčí pohlavní buňky - spermie se samičí pohlavní buňkou - vajíčkem. K oplodnění dochází při páření. Orgány pohlavního ústrojí v průběhu pohlavního cyklu a v době březosti procházejí určitými změnami. Pokud je část nebo celé pohlavní ústrojí odstraněno, není ohrožen život jedince.

Samčí pohlavní ústrojí
Samčí pohlavní ústrojí se skládá z varlat, nadvarlat, chámovodů, přídatných pohlavních žláz a zevního pohlavního ústrojí, které tvoří pyj, předkožka a šourek.
Varlata jsou samčí pohlavní žlázy, které jsou uloženy v šourku. Vyvíjejí se v nich samčí pohlavní buňky - spermie, a vznikají zde i pohlavní hormony. Varle má téměř kulovitý tvar a v šourku je uloženo mírně šikmo. U štěňat jsou varlata uložena v dutině břišní, ve stáří 4 - 5 týdnů začínají postupně sestupovat do šourku. Plně sestouplá varlata by měl pes mít asi v 8. - 9. týdnu života. Součástí varlete je nadvarle, v něm se spermie shromažďují, a ukládají do zásoby, zde také dozrávají a získávají schopnost pohybu. Pokračování vývodného systému z nadvarlete do močového měchýře tvoří chámovod. V době ejakulace odvádí spermie a sekrety z varlat a přídatných pohlavních žláz do močové trubice, ústící na vrcholu pyje. Přídatné pohlavní žlázy produkují sekrety, které během ejakulace vytvářejí pro spermie příznivé prostředí. U psa je tvoří pouze prostata. Velikost prostaty závisí na plemenné příslušnosti a věku psa. Zevní pohlavní ústrojí sestává z pyje, předkožky a šourku. Šourek tvoří ochranný obal pro varlata a jeho vývodné cesty, a je uložen mezi stehny psa. Kůže šourku je tenká a tmavě pigmentovaná, slabě porostlá krátkými chlupy. Pyj je důležitý pro zavedení spermatu do pohlavního ústrojí samice. Umožňuje to jeho tvar a stavba. Má válcovitý tvar a velkých plemen psů dosahuje délky až 25 cm a šířky 2 - 3 cm. Sestává z kořene, těla a žaludu. V penisu je uložena močová trubice, kterou prochází moč a semeno, je vyztužen pyjovou kostí a jeho základem je topořivé těleso. Pyj je uložen v předkožce, která tvoří ochranné kožní pouzdro pyje.

Samičí pohlavní ústrojí
Samičí pohlavní ústrojí se skládá z vaječníků, vejcovodů, dělohy, pochvy a zevního pohlavního ústrojí, které tvoří poševní předsíň, močová trubice a vulva.
Vaječníky jsou samičí pohlavní žlázy vejčitého tvaru, uložené pod 3. - 4. bederním obratlem, jejich velikost záleží na plemeni, přibližně je vaječník 1 - 2 cm dlouhý a až 1,5 cm široký. Ve vaječnících se vytvářejí samičí pohlavní buňky - vajíčka a produkují pohlavní hormony. Na povrchu je vaječník z větší části kryt epitelem, pod kterým je bělavý obal, kolagenní vazivo, které pokrývá celý vaječník. Pod tímto obalem je vrstva, která obsahuje velké množství vaječných váčků - folikulů v různých vývojových stádiích. Vajíčka z vaječníků jsou přiváděna do dělohy vejcovody. Vejcovod je párová trubice z hladké svaloviny, uvnitř vystlaná epitelem, která je trychtýřovitě přiložena k vaječníku. Každý vejcovod ústí do jednoho děložního rohu, které se pak spojují do těla dělohy. Děloha je vystlaná bohatě žláznatou sliznicí, děložní stěnu tvoří svalovina. Hlavní funkcí dělohy je vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu z oplozeného vajíčka. Zde se vyvíjí nový jedinec až do doby porodu. Děloha je zakončena děložním krčkem, který ústí do pochvy. Pochva je uložena v pánvi a spojuje dělohu s vulvou. Společně s vulvou slouží k zavedení penisu psa během kopulace. Pochva je tvořena hladkou svalovinou a uvnitř vystlaná sliznicí. Vzadu přechází v poševní předsíň, která končí poševním vchodem. Močová trubice ústí na rozhraní mezi pochvou a poševní předsíní. Vstup do pohlavní soustavy tvoří vulva, tvořená dvěma stydkými pysky.

Kožní soustava psa

20. ledna 2007 v 9:02 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

KOŽNÍ SOUSTAVA

Kožní soustavu tvoří soubor důležitých ústrojí, která oddělují vnitřní organismus od vnějšího prostředí a chrání organismus před vlivy vnějšího prostředí.

Kůže
Kůže psa je tenká a jemná a pokrývá celé jeho tělo. Díky nervovým zakončením poskytuje organismu mnoho informací o vnějším prostředí a chrání jej před ním. Kůže se svými přídatnými orgány, jako jsou chlupy a kožní žlázy, obstarává řadu důležitých funkcí. V kůži se skladuje voda i tuk, tvoří se v ní vitamín D a působí také jako zásobárna vitamínů rozpustných v tucích. Kůže je také důležitým smyslovým ústrojím - jsou v ní nervová zakončení, která přijímají různá podráždění. Kůže se skládá ze tří vrstev - pokožky, škáry a podkoží.Pokožka je na vnější straně kůže, její vrchní vrstva rohovatí a odlučuje se jako jemný kožní prach. Pod pokožkou je škára, která je tvořena svazky kolagenních vláken a cévami. Škára je nejsilnější vrstvou kůže a jsou v ní uloženy chlupové váčky, potní a mazové žlázy, rozvětvený systém cév a nervových zakončení. Podkoží tvoří spodní vrstvu kůže, je tlusté a dovoluje psu pohyb kůže. Jsou zde usazeny zásobní vrstvy tuku s tepelně izolační funkcí. Tukové polštáře se rozprostírají téměř po celém těle.

Srst
Srst je tvořena chlupy o různé délce a tvaru. Srst se značně liší v závislosti na plemenné příslušnosti. Rozdílné je zbarvení, délka, jemnost i postavení chlupů. U hladkosrstých psů vyrůstají chlupy z kůže šikmo, srst je hladká a přilehlá. U hrubosrstých plemen vyrůstají chlupy z kůže strmě, srst odstává a je načechraná.Srst se liší také v závislosti na tělních krajinách, kolem uší je srst jemná, krátká a hustá, na hřbetě je hrubá, hustá a chlupy jsou delší. U hladkosrstých plemen jsou také patrné chlupové víry. Chlup vyrůstá z kořene, který je uložen v chlupovém váčku ve škáře. Podle tvaru a funkce rozlišujeme chlupy krycí, chlupy podsady a chlupy hmatové. Chlupy se shlukují do štětiček vystupujících ze společného ústí chlupových váčků. Štětička je tvořena jedním mohutným krycím chlupem a šesti až osmi tenkými chlupy podsady. Krycí chlup je tlustší, delší a u psa určuje charakter srsti. Jeho kořen zasahuje do podkoží, což umožňuje naježení srsti. Chlupy podsady jsou jemnější, kratší a hustější. Ovlivňují zbarvení srsti a chrání psa proti vnějším teplotám. Hmatové chlupy jsou tlusté a dlouhé, vyrůstají pouze na některých místech, jako na tvářích, horním pysku, horním víčku a pod bradou. Tento typ chlupů doplňuje hmatové orgány v kůži. Společně s nervovými zakončeními v kůži vytvářejí tzv. kožní smysl.

Močová soutava psa

20. ledna 2007 v 9:01 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

MOČOVÁ SOUSTAVA

Močová soustava sdružuje ústrojí, která zajišťují vylučování odpadních látek, vznikajících při látkové výměně. Tato ústrojí převádějí tělu nepotřebné látky, obsažené v krvi, do moče, kde je zahušťují. Močová soustava se skládá ze dvou ledvin a vývodné močových cest.

Ledvina je párový žláznatý orgán fazolovitého tvaru, uložený na stropě břišní dutiny. Každá ledvina je uložena ve vazivovém pouzdru a je tvořena kůrou, dření a ledvinovou pánvičkou, která je začátkem vývodných močových cest. Krev je do ledviny přiváděna ledvinovou tepnou, která odstupuje přímo z břišní aorty a odváděna ledvinovou žilou, která je napojena na zadní dutou žílu.
Vývodné močové cesty začínají ledvinovou pánvičkou, do níž ústí velké množství močových kanálků, kterými přitéká moč. Z ledvinové pánvičky do močového měchýře je moč odváděna močovodem. Močovod je dlouhá, tenká trubice, tvořená hladkou svalovinou a vystlaná sliznicí. Močovody z obou stran k sobě sbíhají a ve vzdálenosti asi 3 cm od sebe šikmo pronikají do močového měchýře. Močový měchýř dutý orgán hruškovitého tvaru, jehož stěny tvoří tři vrstvy hladké svaloviny a je vystlaný sliznicí. Stěna močového měchýře je značně roztažitelná a jeho velikost se mění podle stupně naplnění. Při močení odtéká moč z močového měchýře močovou trubicí, která ústí mimo tělo, u psa je to na penisu, u feny v pochvě.

Chuťové ústrojí psa

20. ledna 2007 v 8:59 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

Chuťové ústrojí

Chuťové ústrojí tvoří chuťové pohárky, uložené ve sliznici jazyka, měkkého patra, v jazykopatrovém oblouku a ve sliznici základny příklopky. U psa je soustředěno především do jazyka. Chuťové pohárky se soustřeďují v několika druzích bradavek a jsou tvořeny vlastními smyslovými chuťovými buňkami a buňkami podpůrnými. Na stěnách smyslových buněk jsou nervová zakončení chuťových nervů.

Sluchové ústrojí psa

20. ledna 2007 v 8:58 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

Sluchové ústrojí

Sluchové ústrojí je párový orgán, je sídlem pro psa velmi důležitého smyslu, sluchu. Dělí se na zevní, střední a vnitřní ucho.
Zevní ucho představuje ušní boltec a zevní zvukovod. Ušní boltec mívá podle plemenné příslušnosti různý tvar, velikost a postavení. Je to kožní řasa, kterou zpevňuje shodně svinutá chrupavka ušního boltce. Na vnitřní ploše ušního boltce se vytvářejí podélné a šikmé kožní řasy. Paralelně se zevním okrajem ušního boltce probíhá výraznější kožní řasa, která ohraničuje kožní váček. Zevní zvukovod je trubice, která se skládá částečně z kostěné části a částečně je vyztužena chrupavkami. Uvnitř je zevní zvukovod kryt jemnou kůží s vrstvou podkožního vaziva, v kůži jsou uloženy mazové žlázy, které vyměšují ušní maz. Zevní zvukovod je ukončen bubínkem, který jej odděluje od středního ucha.
Střední ucho tvoří bubínková dutina, ve které jsou uložené sluchové kůstky a jejich svaly, je uložena ve spánkové kosti. Sluchové kůstky jsou zastoupeny kladívkem, kovadlinkou, čočkovitou kůstkou a třmínkem. Řetězec sluchových kůstek přenáší zvukové vlny z bubínku do vnitřního ucha. Navzájem i se svým okolím jsou sluchové kůstky spojeny vazy. Bubínkovou dutinu spojuje s hltanem sluchová trubice, čímž se vyrovnává tlak na bubínek.
Vnitřní ucho vytváří blanité bludiště, uložené ve skalní části spánkové kosti. Má dvě části, z nichž každá má zcela odlišnou funkci - část předsíňovou a část hlemýžďovou. V předsíňovou část tvoří vejčitý a kulovitý váček a tři polokruhovité chodbičky, kde je uloženo ústrojí statické neboli rovnovážné a ústrojí kinetické neboli pohybové. V části hlemýžďové je uloženo ústrojí sluchové.

Čichové ústrojí psa

20. ledna 2007 v 8:57 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

Čichové ústrojí

Čichové ústrojí sídlí v dutině nosní, v čichové sliznici. Ta je rozložena na povrchu čichové kosti, nosních skořepách, a na části chrupavčité nosní přepážky. Součástí čichového ústrojí je i tzv. větřící ústrojí, , je to chrupavčitá trubička vystlaná speciální čichovou sliznicí a čidly, uložená v přední části dutiny nosní. Větřící ústrojí je využíváno jen v případě, kdy pes intenzivně nasává vzduch k ověření pachu. Rozsah čichové sliznice u psa je mnohem větší než u člověka nebo například u skotu. Čichová sliznice člověka zaujímá plochu asi 5 cm2, u psa je to podle plemenné příslušnosti 60 - 170 cm2, proto pes dokáže mimořádně dobře rozlišovat pachy.

Zrakové ústrojí psa

20. ledna 2007 v 8:56 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

Zrakové ústrojí

Zrakové ústrojí je orgán, který zachycuje světelná podráždění. Tvoří je oko, přídatná zraková ústrojí a oční nerv.
Oko je uloženo nedaleko mozku v očnici - orbitě a s mozkem je spojeno očním nervem. Popisujeme na něm oční kouli a přídatná zraková ústrojí. Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev - vazivového obalu, cévního obalu a vnitřního obalu. Vazivový obal je rozdělen na bělimu a rohovku. Bělima je tuhá, neprůhledná blána, bílé až namodralé barvy, která tvoří ochranný obal pro hlubší vrstvy oka a slouží k úponu okohybných svalů. Vpředu přechází v průhlednou, bezbarvou a vyklenutou rohovku. Cévní obal oční koule se dělí na nejrozšířenější část - cévnatku, která přechází v řasnaté těleso a duhovku. Cévnatka je tenká blána, bohatě protkaná spletí krevních kapilár, vystýlající celou zadní polokouli. Řasnaté těleso tvoří přední pokračování cévnatky a je silnější. Z předního okraje řasnatého tělesa vystupuje duhovka, která odděluje přední oční komoru od zadní. Duhovka má ve svém středu otvor - zornici. Vnitřní obal oční koule tvoří sítnice, z níž část neobsahuje zraková čidla a tvoří tedy slepou část sítnice, část se rozkládá v místě, kam mohou dopadat světelné paprsky, jsou zde vyvinuta zraková čidla, a tvoří tedy vidomou část sítnice. V této vidomé části sítnice je spleť nervů a nervových zakončení ve formě čípků a tyčinek, ve kterých začíná nervová zraková dráha. Ze zadní části oční koule vystupuje oční nerv. Obsah oční koule tvoří čočka, sklivec a komorový mok. Čočka je uložena těsně za duhovkou a zornicí, v této poloze ji udržuje závěsný aparát čočky, při jehož napětí se čočka oplošťuje, při uvolnění čočka zvětšuje vypouklost. Změny vypouklosti čočky nazýváme akomodace. Čočka nemá vlastní cévy ani nervy, její význam spočívá v tom, že vrhá na sítnici reálný obrácený obraz pozorovaného předmětu. Celý prostor za čočkou vyplňuje rosolovitá, průhledná hmota - sklivec. Mezi rohovkou a čočkou jsou dutiny, které tvoří přední a zadní oční komoru, ty jsou od sebe částečně oddělené duhovkou. Tyto komory jsou vyplněny komorovým mokem, bezbarvou tekutinou, která je svou skladkou totožná s mozkomíšním mokem.
Přídatná zraková ústrojí zajišťují ochranu oční koule a umožňují jí pohyb. Mezi přídatná ústrojí oka patří očnice, oční svaly a provázky, víčka, spojivky a slzné ústrojí. Očnice - orbita - je hluboká, kostěně ohraničená jáma, ve které je uložena oční koule. Pohyb oční koule umožňují oční svaly, patří k nim i zvedač horního víčka. Mechanickou ochranu oka proti poranění zajišťují oční víčka, opatřená řasami. Na vnitřním okraji oka jsou drobné žlázky, které se také podílejí na vytvoření vhodného prostředí pro funkci oka. Spojivka je sliznice, která kryje přední plochu oční koule a vystýlá i vnitřní plochu víček. Neustálé zavlažování oka, které je nutné k tomu, aby jeho povrch nevysychal, zajišťuje slzné ústrojí. Skládá se ze slzné žlázy a odvodných cest.

Smyslová ústrojí psa

20. ledna 2007 v 8:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ

Důležitost smyslových ústrojí tkví v komunikaci organismu se zevním prostředím, smyslová ústrojí také analyzují změny uvnitř organismu. Podněty, které přicházejí ze smyslových ústrojí, skládají v mozkové kůře obraz vlastního těla i zevního světa. Smyslová ústrojí jsou vybavena čidly - receptory, které na přiměřený podnět odpovídají svým vzruchem, přinášejí tak mozku životně důležité informace. Receptor je citlivý jen na přesně určený druh podnětů. Mezi smyslová ústrojí patří ústrojí zrakové, sluchové, čichové, chuťové a tzv. kožní smysl, což je speciálně uspořádané smyslové ústrojí, podmiňující vnímání kůží.

Anatomie psa

20. ledna 2007 v 8:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
TĚLO PSA

POHYBOVÁ SOUSTAVA
KOSTRA
-- lebka
-- Páteř a hrudník
-- Hrudní končetiny
-- Pánevní končetiny
-- Spoje kostí
SVALOVÁ SOUSTAVA

TRÁVICÍ SOUSTAVA
Zuby

DÝCHACÍ SOUSTAVA

OBĚHOVÁ SOUSTAVA
MÍZNÍ SOUSTAVA

NERVOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ
-- Zrakové ustroji
-- Sluchové ústrojí
-- Čichové ústrojí
-- Chuťové ústrojí

KOŽNÍ SOUSTAVA

MOČOVÁ SOUSTAVA

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
Anatomie a fyziologie psa - retrievera
Tady bychom chtěli jen ve stručnosti připomenout údaje týka­jící se tělesné stavby a základních funkcí organismu psa. Tyto znalosti umožní blíže pochopit zákonitosti vývoje psa, jeho reprodukci a otázky výživy. Tyto zákonitosti se objevují v některých dalších kapitolách mé knihy a v konkrétní míře platí také pro všechna plemena retrieverů.
Souhrn veškerých anatomických znaků tvoří exteriér psa. Vý­znamným znakem exteriéru je výška: pod 35 cm - malý pes, 35 až 50 cm - střední pes a nad 50 cm - velký pes. Dalším exteriérovým znakem je formát psa, který může být buď čtvercový nebo obdélníkový.
Tělo psa dělíme na 3 části:
1. přední část: hlava, krk, přední část hrudníku a přední končetiny;
2. střední část: hrudník a břicho;
3. zadní část: záď, zadní končetiny a ocas.
Základem pohybové aktivity jsou tři složky: kostra, svalová a nervová soustava. Zdrojem kynetické energie jsou svaly, kterým dodávají impulzy nervy. Z celkové energie spotřebovává pes asi 35-40 % k pohybu, ostatní energie slouží k udržení teploty. Energické náročnosti pohybu přizpůsobil pes i svůj rytmus - téměř 18 hodin denně prospí.
Pohybová soustava
Pohybovou soustavu psa tvoří kostra a svaly. Kostra je složena z 27l-282 kostí, které jsou navzájem spojeny švy, vazy nebo klouby. Kostra je pevná, pružná a je oporou jednotlivých částí těla. Osou kostry je páteř, která tvoří závěsný systém pro ostatní části kostry. Celá kostra psa je složena ze 7krčních obratlů (první obratel umožňu­je pohyb hlavou nahoru a dolů), 13 hrudních, 7 bederních, 3 křížo­vých a 20-23 ocasních obratlů. Kanálkem uvnitř obratlů probíhá mícha. Pes má 13 párů žeber, které spolu s hrudní kostí vytvářejí hrudník, který potom chrání srdce a plíce. Lebka tvoří dutinu lebeční, ve které je uložen mozek.
Svalová soustava
Svalová soustava je pro psa zdrojem pohybu. Svaly mají různý tvar, na kosti jsou upnuty pomocí šlach a jejich schopností je pružnost (zkracování a natahování). Svalová tkáň se u psa snadno unaví, proto psi obyčejně po každé větší námaze odpočívají.
POPIS PSA
1. nos, 2. nosní hřbet, 3. stop, 4. oko, 5. lebeční partie, 6. krk, 7. hřbet, 8. bedra, 9. záď, 10. ocas (prut), 11. stehno, 12.pata (hlezno), 13. nárt, 14. zadní tlapa, 15. bérce, 16. koleno, 17. břicho, 18. loket, 19. slabina, 20. hrudník, 21. lopatka, 22. rameno, 23. prsty, 24. přední tlapa, 25. zápěstí, 26. předhrudí 27. hrudní kost, 28. ucho, 29. pysky, 30.tlama (morda), 31. kohoutek
1. nos, 2. nosní hřbet, 3. stop, 4. oko, 5. lebeční partie, 6. krk, 7. hřbet, 8. bedra, 9. záď, 10. ocas (prut), 11. stehno, 12.pata (hlezno), 13. nárt, 14. zadní tlapa, 15. bérce, 16. koleno, 17. břicho, 18. loket, 19. slabina, 20.hrudník, 21. lopatka, 22. rameno, 23. prsty, 24. přední tlapa, 25. zápěstí, 26. předhrudí 27. hrudní kost, 28. ucho, 29. pysky, 30.tlama (morda), 31. kohoutek
Nervová soustava
Nervová soustava propojuje celý organismus s vnějším prostředím, koordinuje vzájemné vztahy a funkce jednotlivých orgánů a spojuje vše v jediný celek. Nervová soustava má tři části: centrální soustavu (mozek, mozeček, mícha), vegetativní soustavu (reguluje činnost vnitřních orgánů a udržuje stabilitu organismu) a periferní soustavu ( spojuje centrum s okrajovými částmi těla).
Centrální nervová soustava přijímá podněty z okolního prostředí pomocí pěti smyslů - zraku, čichu, sluchu, hmatu a chuti.
Zrak - oko psa ( základní orgán zraku ) je chráněno horním, dolním a tzv. třetím víčkem (tj. narůžovělá spojivková blána), ochrannou funkci mají i slzy. Pes má oko slabší než člověk, ale díky jeho odlišné stavbě vidí velmi dobře v šeru ( 3x lépe než člověk ). Pes velmi dobře pozoruje, pohyb rozezná až na vzdálenost 500 - 700 metrů.
Sluch - ucho psa dělíme na vnější, střední a vnitřní. Vnější ucho je tvořeno ušním boltcem a zvukovodem, kde mazové žlázy produkují ušní maz. Od středního ucha je děleno bubínkem, který chvěním předává zvuk sluchovým kůstkám a zvuk se potom nese do vnitřního ucha. Touto částí je přenesen dále sluchovým nervem do mozku. Sluch psa je daleko vyvinutější, než sluch člověka. Pes slyší 5 - 6x lépe než člověk a dokáže vnímat zvuky v takových kmitočtech, které již člověk nevnímá. Na tomto principu funguje přivolání psa vysokofrekvenčními píšťalkami.
Čich - centrum je uloženo v dutině nosní, kde jsou zároveň dvě skořepiny (horní - je pokryta čichovou sliznicí, a dolní - je pokryta dechovou sliznicí a zvlhčuje). V nosní dutině je také uloženo tzv. větřící ústrojí, kterým pes intenzivně nasává pach. Čich je nejdůležitějším smyslem psa. A jeho čichové schopnosti jsou pro člověka těžko uvěřitelné. Pes má také silně vyvinutou pachovou paměť, která je využívána při záchranářských pracích, vyhledávání drog, úniku plynu apod. Výkon psa ale ovlivňují i např. počasí, nachlazení, únava, teplota atd., proto pachový výcvik psa není jednoduchou záležitostí.
Chuť - chuťovým orgánem je jazyk, který je pokrytý chuťovými pohárky. Postupně již bylo dokázáno, že chuťové ústrojí psa je citlivé a má velký význam zároveň pro zažívání.
Hmat - hmatem jsou vnímány podněty celého těla (např. tlak, bolest, chlad, svědivost) a vše probíhá pomocí kožního smyslového ústrojí. Kůže - pokrývá většinu těla psa a chrání ho proti vnějšímu prostředí. Skládá se z pokožky, škáry a podkoží. Jsou v ní umístěny aromatické a mazové žlázy. Známe tři druhy ochlupení: srst krycí, hustší podsadu a chlupy hmatové. Ke kožním útvarům patří také nášlapové polštářky, které jsou silně zrohovatělé a z kterých vyrůstají drápy.
Dýchací soustava
Dýchací soustava zabezpečuje psovi příjem nezbytného kyslíku a zároveň vylučování oxidu uhličitého. Je složena z dutiny nosní, hrtanu (zde jsou umístěny hlasivky), průdušnice (rozdělené dále na dvě průdušky), které vnikají do plic. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní, kde je neustálý podtlak.
Oběhová soustava
Pomocí krevního oběhu se organismus psa zásobuje živinami a zároveň se zbavuje škodlivin. Celý oběh probíhá pomocí krve, která tvoří 5-8 % hmotnosti psa. Nejdůležitějším orgánem oběhové sousta­vy je srdce, mohutný dutý sval pracující jako pumpa, který je uložen na levé straně dutiny hrudní. Oběh krve je rozdělen na velký (krev proudí do celého organismu) a malý oběh (krev proudí do plic a zpět).
Trávicí soustava
Úkolem trávicí soustavy je přizpůsobit a zpracovat potravu psa tak, aby ji organismus mohl vstřebat a využívat. Je složena z dutiny ústní, na kterou navazuje hltan. Odtud je potrava polknuta do jícnu. Ten prochází krkem a dutinou hrudní a za bránicí se vnořuje do žaludku. Zde dochází za pomoci žaludečních šťáv k trávení potravy a její jednotlivé pro tělo využitelné složky se vstřebávají ve střevech. Pro psa nestravitelné součásti potravy procházejí střevem až do konečníku, kde se hromadí a při kálení opouští tělo. Po stranách konečníku jsou anální žlázy vylučující sekret, který je součástí indi­viduálního pachu psa. V dutině břišní se dále nachází játra působící jako krevní filtr a produkující žluč, nutnou k trávicím pochodům. Dále je zde umístěna slinivka břišní, která reguluje hladinu cukru psa v krvi.
Močové a pohlavní ústrojí
Močová soustava slouží k vyměšování tekutin a odvodu jedovatých zplodin látkové výměny. Hlavním orgánem jsou ledviny (párový orgán), které filtrují tekutiny, a odváděné škodlivé látky ve formě moči dále putují močovody do močového měchýře.
Pohlavní ústrojí se dělí na samčí a samičí a jeho hlavní funkcí je reprodukce druhu. Samčí pohlavní ústrojí tvoří varlata (párové žlázy, ve kterých se tvoří spermie), ke kterým těsně přiléhají nadvarlata (zde se spermie hromadí). Varlata se u štěňat vyvíjejí v dutině břišní a sestupují tříselnými kanálky do šourku. Pokud k tomuto sestoupení nedojde, vzniká vada (tzv. kryptorchismus), která vylučuje psy z chovu. Pokračováním nadvarlete jsou chámovody ústící do močové trubice, která prochází pyjem. Topořivé těleso uvnitř pyje způsobuje zduření, které umožňuje svázání psa s fenou. Samičí pohlavní ústrojí je tvořeno vaječníky (párový orgán), kde dochází k dozrání vajíček. Ta se po dozrání uvolňují a padají do horní nálevkovitě rozšířené části vejcovodu umístěné v bezprostřední blízkosti vaječníku a vejcovodem putují do dělohy. Ta je vystlána sliznicí a ústí do pochvy, která je zakončena poševním vchodem. Zevní orgán nazýváme vulva.
Výňatek z knihy "Rerívři" autorů ing. Jana Kubeše a ing. Františka Kordy

Výchova psa - VŠEOBECNĚ

20. ledna 2007 v 8:48 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Výchova psa - obecně


 Důsledně naučte psa základním povelům: ke mně, sedni, lehni, zůstaň, fuj.
 Respektování povelů je nezbytné pro ovladatelnost psa v každé situaci. Nelze dost apelovat zejména na osvojení povelu přivolání psa.
 Začínejte s výcvikem psa nejprve v prostředí, které neodvádí jeho pozornost.
 Mějte na paměti, že soustředěnost psa při učení je první podmínkou úspěchu.
 Postupujte od jednoduchého ke složitému. Postupně zvyšujte obtížnost cviků i nároky na svého psa.
 Trénováním a výchovou svého psa upevňujete vzájemnou vazbu. Jste-li začátečníky, či nezkušenými chovateli psa, poraďte se, jak správně postupovat. Pokud se nehodláte věnovat sportovní kynologii (výcvik obrany), nehrajte se svým psem hry, které v sobě nesou určitá rizika vzniku agrese (tahání o hadr, hračku, peška, silové zápolení se psem apod.).
 Motivujte a vychovávejte své štěně tak, aby se vždy chovalo přirozeně a uvolněně.
 Nezatěžujte štěně nadměrným stresem ve výcviku.
 Motivace psa je nutnou, nezbytnou a základní součástí jeho učení.
Motivujte psa pro určitou činnost (např. ve spojení s pozdější odměnou, pochvalou), sdělte psu srozumitelně, co po něm požadujete, postupujte úměrně k jeho věku, zkušenostem a dovednostem. Dbejte vždy na vytvoření pozitivní vazby mezi vámi a psem. Důsledně vyžadujte respektování a plnění vašich příkazů. Každý jednotlivý cvik učte štěně nejprve formou hry, teprve později s přiměřenou korekcí, vždy ale cvik zakončujte s pozitivně motivovaným, nestresovaným psem. Nevystavujte štěně situacím, ve kterých by se cítilo nejisté, ohrožené, bezradné či bezmocné.
 Minimalizujte rizika získávání negativních sociálních zkušeností svého štěněte (zejména s neznámými psy, o jejichž přátelském chování nejste dostatečně ujištěni či přesvědčeni).
 Uvědomte si, že štěně od vás očekává vůdcovské chování a zajištění svého bezpečí. Jak v této roli obstojíte (i později), zásadním způsobem ovlivní i chování psa vůči vám.
 V dnešní době existuje již řada příležitostí pro vhodnou výchovu a zaměstnání vašeho psa (sportovní kynologické kluby, agility, sporty jako canis-cross, výcvik malých plemen aj.). Zde můžete získat nejen vlastní praktické zkušenosti s výchovou a vedením svého psa, ale můžete se poučit i od ostatních.
 Naučme se psům rozumět.
 Naučme se rizikovému chování psa předcházet.
 Naučme se rizikové chování psa předvídat.
 Nežádoucí chování psa mívá řadu konkrétních příčin.
 Přirozené chování psa lze usměrnit a kontrolovat. Včasná a důsledná prevence příčin problémového chování psů je nejen prospěšnou lidskému zdraví, ale je i jednou ze smysluplných cest, jak v současnosti účinně minimalizovat nárůst incidence poranění způsobených člověku psem.
 Pes je sociálně žijící tvor, jehož různorodou dnešní podobu a povahu začal kdysi vytvářet a formovat člověk.
 Stejně tak se tomu děje i v současnosti. Jak se bude pes chovat a jak bude každý konkrétní pes či plemeno vypadat, je v rukou konkrétního chovatele - chovatelů, majitelů psů či celé společnosti.
 Rozhodující není pouze vhodná genetická základna, ale také její následné a vhodné využití. Nelze než apelovat na odpovědný přístup při výběru a výchově psa. Není to cesta jednoduchá, jak by se mohlo jevit na první pohled.
 Věnujme psům dostatečnou péči a pozornost, přistupujme k nim s vědomím, že budou odrážet ve svém chování naše vědomosti o jejich světě, naše sociální dovednosti ve vztahu a soužití s nimi.