Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Leden 2007

Zápisní řád - VI. KRYTÍ

21. ledna 2007 v 10:17 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
VI. Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší příslušný chovatelský klub individuálně.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
16. Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

Zápisní řád - VII. VRH

21. ledna 2007 v 10:16 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
VII.Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.
2. Za období dvou kalendářních let jsou povoleny maximálně 3 vrhy u chovné feny, ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.
3. Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:
- základní identifikační údaje,
- datum krytí a vrhu,
- počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
- pohlaví,
- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

Zápisní řád - VIII. Průkaz původu

21. ledna 2007 v 10:15 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
VIII. Průkaz původu
1. Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
2. PP musí obsahovat :
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
- plemeno
- jméno a chovatelská stanice
- pohlaví
- datum narození
- tetování/čipování
- druh a barvu srsti
- údaje o chovateli
b) nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro Z Reg a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.
4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
6. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.
7. Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Zápisní řád - IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

21. ledna 2007 v 10:14 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy
1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
4. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.
5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní - t.zn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem "A". Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…).
7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
9. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

Zápisní řád - X. ZÁPIS IMPORTORTOVANÝCH JED. DO PLEMENNÉ KNIHY

21. ledna 2007 v 10:13 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
1. Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/-rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .
2. PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
3. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

Zápisní řád - XI. ZÁPIS DO REGISTRU

21. ledna 2007 v 10:11 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

XI. Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:
1. pomocný
2. zvláštní
3. národní
1. Pomocný registr (P Reg)
Do pomocného registru se zapisují:
a) Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
b) Jedinci bez PP.
Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.
- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně "velmi dobrá". Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků.
- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.
Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.
Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).
2. Zvláštní registr (Z Reg)
Do zvláštního registru se zapisují:
a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Regu.
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).
c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.
d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.
Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.
Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem:

Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).
3. Národní registr (N Reg)
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, moskevský toy terier, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace.
Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem "breed not recognized by the FCI".
Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození


Zápisní řád - XII. VYDÁVÁNÍ PŘEPISU A DUPLIKÁTU PP

21. ledna 2007 v 10:10 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

XII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.
2. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.
3. Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech a časopise Myslivost po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu již nelze vystavit.

Zápisní řád - XIII. ADMINISTRATIVA PLEMENNÝCH KNIH

21. ledna 2007 v 10:09 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
XIII. Administrativa plemenných knih
Povinná dokumentace:
1. Přihlášky vrhů dle plemen a čísel zápisu, krycí listy, potvrzení o označení štěňat.
2. Kopie PP zapsaných vrhů.
3. Kopie PP importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).
4. Základní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů) .
5. Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1.

Zápisní řád - XIV. EXPORT

21. ledna 2007 v 10:07 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
XIV. Export
1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele.
2. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

Seznam mezinárodních rozhodčích A - C

21. ledna 2007 v 9:57 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
SEZNAM MEZINÁRODNÍCH ROZHODČÍCH
Jméno
Skupina FCI
Číslo standardu
Název plemene
VladimírAdlt
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
I
223
311
313
Holandský ovčák
Saarlosův vlčák
Holandský ovčácký pudl
III
76
286
Stafordšírský bullterier
Americký stafordširský terier
V
344
Americká akita
VIII
110
111
121
122
263
312
Curly Coated Retriever
Zlatý retriever
Flat Coated Retriever
Labradorský retriever
Chesapeake Bay Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
IX
101
253
913
Francouzský buldoček
Mops
Americký Mini-Pei
Ing. Zdeněk Antonovič
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Alena Auerbach
IV
Jezevčíci
III
3
9
10
40
78
139
339
345
Kerry blue terier
Bedlington terier
Border terier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Welsh terier
Irský terier
Parson Russel Terrier
Jack Russell Terrier
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Miloslav Auterský
II
144
Německý boxer
Eva Bambasová
IV
Jezevčíci
III
3
4
8
9
10
11
12
40
70
71
72
73
74
75
76
78
85
103
139
168
169
236
246
272
286
302
339
345
Kerry blue terier
Cairn Terier
Australský terier
Bedlington terier
Border terier
Bullterier
Foxterier hladkosrstý
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Lakeland terier
Manchester terier
Norwich terier
Skotský terier
Sealyham terier
Skye terier
Stafordšírský bullterier
Welsh terier
West Highland White Terrier
Německý lovecký terier
Irský terier
Dandie Dinmont terier
Foxterier hrubosrstý
Australský Silky terier
Český terier
Norfolk terier
Americký stafordširský terier
Irish GlenofImaal terier
Parson Russel Terrier
Jack Russell Terrier
Josef Bartoška
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Ing. Kateřina Bečková
II
91
116
157
173
197
225
260
264
292
315
331
335
343
910
918
932
Španělský mastin
Bordeauxská doga
Bullmastif
Estrelský pastevecký pes
Neapolský mastin
Brazilská fila
Tosa-Inu
Anglický mastif
Argentinská doga
Dánská doga (Broholmer)
Anatolský pastevecký pes
Středoasijský pastevecký pes
Italský corso pes
Americký buldok
Moskevský strážní pes
Búrský buldok
MUDr. Viktor Beneš
II
45
50
58
61
143
145
181
182
183
186
190
226
235
327
Bernský salašnický pes
Novofundlandský pes
Velký švýcarský salašnický pes
Svatobernarský pes
Dobrman
Leonberger
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Opičí pinč
Hovawart
Landseer
Německá doga
Černý terier
VI
153
Dalmatin
Ing. Hana Blatoňová
II
45
92
137
Bernský salašnický pes
Pyrenejský mastin
Pyrenejský horský pes
V
212
243
255
257
270
274
344
Samojed
Aljašský malamut
Akita-Inu
Shiba-Inu
Sibiřský husky
Grónský pes
Americká akita
VII
1
2
6
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Irský setr
Irský červenobílý setr
František Bouček
X
Chrti
II
309
Shar-Pei
V
89
94
199
248
329
Ibizský podenco
Portugalský podengo
Sicilský chrt
Faraónský pes
Kanárský podenco
IX
208
Shih-tzu
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Ing. Josef Braťka
VII
245
Český fousek
Milan Brnovjak
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Mgr. Zuzana Brotánková
IX
Společenská plemena
V
310
Peruánský naháč
PetrBroukal
I
287
342
Australský honácký pes
Australský ovčák
III
11
76
286
Bullterier
Stafordšírský bullterier
Americkýstafordširskýterier
V
212
243
270
274
Samojed
Aljašský malamut
Sibiřský husky
Grónský pes
MVDr. Bohumil Brož
IV
Jezevčíci
MVDr. Marie Brožová
II
143
147
184
185
Dobrman
Rotvajler
Německý pinč
Trpasličí pinč
Petr Buba
IV
Jezevčíci
VII
95
99
102
117
118
180
202
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Výmarský ohař
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Auvergneský ohař krátkosrstý
Italský ohař
Alena Buriánková
IV
Jezevčíci
II
147
Rotvajler
Jan Coufal
IV
Jezevčíci
VI
213
217
254
Hannoverský barvář
Bavorský barvář
Alpský brakýř jezevčíkovitý
Josef Čeliš
VII
57
98
99
216
239
245
Maďarský ohař krátkosrstý
Německý ohař drátosrstý
Výmarský ohař
Pudl pointr
Maďarský ohař drátosrstý
Český fousek
Michaela Čermáková
IX
128
136
King Charles španěl
Kavalír King Charles španěl
JaroslavČihák
VII
95
102
117
118
245
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Český fousek

Seznam mezinárodních rozhodčích D - G

21. ledna 2007 v 9:56 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Eva De Wine
I
15
39
44
113
191
Belgický ovčák
Welsh Corgi Pembroke
Beauceron
Briard
Flanderský bouvier
IX
65
80
81
82
206
207
209
231
233
253
Maltézský psík
B ruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Tibetský terier
Tibetský španěl
Lvíček
Mops
Josef Dolejš
II
144
Německý boxer
Olga Dolejšová
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
III
Teriéři
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
VII
2
95
120
180
202
330
Anglický setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Irský setr
Auvergneský ohař krátkosrstý
Italský ohař
Irský červenobílý setr
Ing. Jaromír Dostál DrSc.
1-12
Všechny skupiny
Ing. Jan Drábek
IX
172
914
Pudl
Pudl vícebarevný
RNDr. Petr Dvořák
VI
161
Beagle
VII
57
98
119
216
239
320
Maďarský ohař krátkosrstý
Německý ohař drátosrstý
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Pudlpointr
Maďarský ohař drátosrstý
Slovenský ohař hrubosrstý
Helena Dvořáková
I
44
Beauceron
VII
1
2
6
95
106
107
108
114
115
120
133
134
165
175
177
179
180
202
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Modrý pikardský ohař dlouhosrstý
Griffond’Arrét Poil Dur
Pikardský ohař dlouhosrstý
Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer
Saint-Germainský ohař krátkosrstý
Irský setr
Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu
Francouzský ohař krátkosrstý pyrenejského typu
Italský spinone
Francouzský dlouhosrstý ohař
Ariegský ohař krátkosrstý
Bourbonský ohař krátkosrstý
Auvergneský ohař krátkosrstý
Italský ohař
Irský červenobílý setr
IX
136
Kavalír King Charles španěl
Věra Dvořáková
VI
19
33
34
35
36
59
67
84
163
254
Briquet Griffon Vendéen
Velký hrubosrstý vendéeský basset
Artésko-normandský basset
Modrý gaskoňský basset
Plavý bretaňský basset
Švýcarský honič
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Bloodhound
BassetHound
Alpský brakýř jezevčíkovitý
MVDr. Oldřich Emmer
II
147
181
182
183
184
185
Rotvajler
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Německý pinč
Trpasličí pinč
Leopold Farkašovský
IX
172
Pudl
Vlastimil Fencl
VI
17
19
20
21
22
24
25
28
30
31
32
33
34
35
36
51
52
59
60
62
63
66
67
68
100
129
130
131
132
150
151
152
154
155
159
161
163
198
203
204
214
219
220
229
241
244
254
266
267
279
282
290
294
295
299
300
303
316
322
323
324
325
Nivernaisský hrubosrstý honič
Briquet Griffon Vendéen
Ariégois
Gaskoňsko-saintgeoiský honič
Velký modrý gaskoňský honič
Poitevin
Billy
Artoisský honič
Porcelaine
Malý modrý gaskoňský honič
Hrubosrstý modrý gaskoňský honič
Velký hrubosrstý vendéeský basset
Artésko-normandský basset
Modrý gaskoňský basset
Plavý bretaňský basset
Finský honič
Polský ogar
Švýcarský honič
Švýcarský nízkonohý honič
Štýrský brakýř
Rakouský krátkosrstý honič
Plavý bretaňský honič
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Tyrolský honič
Westfálský jezevčíkovitý honič
Smalandský honič
Drever
Schillerův honič
Hamiltonův honič
Srbský honič
Istrijský krátkosrstý honič
Istrijský hrubosrstý honič
Posávský honič
Bosenský hrubosrstý honič
Foxhound
Beagle
BassetHound
Italský Segugio
Dunker
Španělský sabueso
Řecký honič
Francouzský trikolorní honič
Francouzský bílo-černý honič
Jugoslávský trikolorní honič
Sedmihradský honič
Slovenský kopov
Alpský brakýř jezevčíkovitý
Hygenův honič
Haldenův honič
Jugoslávský planinský honič
Velký vendéeský hrubosrstý honič
Beagle Harrier
Otterhound (Vydrař)
Harrier
Německý brakýř
Blackand Tan Coonhound
Americký foxhound
Francouzský bílo-oranžový honič
Velký francouzsko-anglický trikolorní honič
Velký francouzsko-anglický bílo-černý honič
Velký francouzsko-anglický bílo-oranžový honič
Anglicko-francouzský honič de Petite Venerie
MVDr. Vladimír Fiala
I
38
39
88
156
271
Welsh Corgi Cardigan
W elsh Corgi Pembroke
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Bearded kolie
Mgr. Dana Fialová
I
88
156
296
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Kolie krátkosrstá
Alois Formánek
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Jiří Frinta
IV
Jezevčíci
Lenka Frnčová
VI
Honiči a barváři
V
97
212
243
257
270
Německý špic
Samojed
Aljašský malamut
Shiba-Inu
Sibiřský husky
Helena Glänznerová
II
181
182
183
184
185
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Německý pinč
Trpasličí pinč
Anna Goldfussová
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Alexandra Grygarová
I
15
Belgický ovčák

Seznam mezinárodních rozhodčích H - J

21. ledna 2007 v 9:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Lubomír Hacker
III
86
Yorkšírský terier
IX
140
227
Bostonský terier
LhasaApso
X
200
Italský chrtík
Eva Hájková
I
15
223
287
342
Belgický ovčák
Holandský ovčák
Australský honácký pes
Australský ovčák
IX
208
227
231
Shih-tzu
Lhasa Apso
Tibetský španěl
Ing. Jaroslav Havlát
VII
57
98
119
245
Maďarský ohař krátkosrstý
Německý ohař drátosrstý
Německý ohař krátkosrstý
Český fousek
Josef Hejda
VI
Honiči a barváři
VII
Ohaři
V
43
48
304
305
306
Basenji
Karelský medvědí pes
Ruskoevropská lajka
Východosibiřská lajka
Západosibiřská lajka
Miloslav Helcl
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Ing. Jiří Hezký CSc.
II
185
235
Trpasličí pinč
Německá doga
III
86
Yorkšírský terier
V
97
310
Německý špic
Peruánskýnaháč
IX
65
77
101
136
172
196
206
207
208
215
218
227
Maltézský psík
Malý kontinentální španěl
Francouzský buldoček
Kavalír King Charles španěl
Pudl
Boloňský psík
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Shih-tzu
Bišonek
Čivava
Lhasa Apso
Josef Hodan
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
IX
913
Americký Mini-Pei
Zdeňka Holmerová
X
Chrti
I
297
347
906
908
Border kolie
Bílý švýcarský ovčák
Chodský pes
Bílá kolie
II
116
157
197
225
904
910
918
919
923
Bordeauxská doga
Bullmastif
Neapolský mastin
Brazilská fila
Český horský pes
Americký buldok
Moskevský strážní pes
Louisianský leopardí pes
Búrský buldok
III
915
Patterdale terier
V
916
921
Lajka karelo-finská
Eskymácký pes
VI
153
Dalmatin
IX
352
905
907
909
913
914
917
925
Ruský toy
Český strakatý pes
Pražský krysařík
Hahoavu
Americký Mini-Pei
Pudl vícebarevný
Barevný boloňský psík
Americký bezsrstý terier
Jaroslav Holoubek
III
103
Německý lovecký terier
MVDr. Zdeněk Horák
VII
1
2
6
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Irský setr
Irský červenobílý setr
Andrea Horáková
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
KarelHořák
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
III
Teriéři
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
I
15
16
38
39
44
88
113
142
156
223
251
271
287
296
297
326
332
342
347
Belgický ovčák
Bobtail
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Beauceron
Sheltie
Briard
Slovenský čuvač
Kolie dlouhosrstá
Holandský ovčák
Polský ovčák nížinný
Bearded kolie
Australský honácký pes
Kolie krátkosrstá
Border kolie
Jihoruský ovčák
Československý vlčák
Australský ovčák
Bílý švýcarský ovčák
VIII
167
Americký kokršpaněl
Olga Hrabáková
III
Teriéři
III
915
Patterdale terier
Iva Hurtová
IX
172
914
Pudl
Pudl vícebarevný
Ing. Leoš Jančík
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
III
3
73
85
86
Kerry blue terier
Skotský terier
West Highland White Terrier
Yorkšírský terier
V
344
Americká akita
VI
153
Dalmatin
VII
6
95
120
180
202
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Irský setr
Auvergneský ohař krátkosrstý
Italský ohař
Jiří Janda
II
50
Novofundlandský pes
Zuzana Jandová
II
181
182
183
184
185
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Německý pinč
Trpasličí pinč
III
3
7
40
70
78
139
Kerry blue terier
Airedale terier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Lakeland terier
Welsh terier
Irský terier
Jiřina Jandová
II
50
Novofundlandský pes
Ing. Otto Janečka
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
MVDr. Josef Jansa
IV
Jezevčíci
Jindřich Jedlička
I
332
Československý vlčák
Zdenka Jílková
IX
Společenská plemena
V
97
234
310
Německý špic
Mexický naháč
Peruánský naháč
VIII
111
121
122
Zlatý retriever
Flat Coated Retriever
Labradorský retriever
JUDr. Blahoslav Jindřichovský
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi

Seznam mezinárodních rozhodčích K - L

21. ledna 2007 v 9:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Dagmar Kapounová
II
149
Anglický buldok
IX
80
81
82
101
253
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Francouzský buldoček
Mops
Antonín Karban
II
144
149
Německý boxer
Anglický buldok
IX
101
Francouzský buldoček
Ing. Jana Karhanová
I
15
16
247
Belgický ovčák
Bobtail
Bílý švýcarský ovčák
Miloš Kašpar
IV
Jezevčíci
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Ing. Petr Klaška
VII
1
98
119
245
Pointer
Německý ohař drátosrstý
Německý ohař krátkosrstý
Český fousek
Ing. Lubomír Klement
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Zdeněk Kliment
III
Teriéři
II
116
147
149
157
197
910
Bordeauxská doga
Rotvajler
Anglický buldok
Bullmastif
Neapolský mastin
Americký buldok
III
915
Patterdale terier
IX
77
101
128
136
206
207
208
209
231
253
Malý kontinentální španěl
Francouzský buldoček
King Charles španěl
Kavalír King Charles španěl
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Shih-tzu
Tibetský terier
Tibetský španěl
Mops
Ing. Naděžda Klírová
IX
65
172
207
215
Maltézský psík
Pudl
Pekingský palácový psík
Bišonek
JUDr. Karel Kocourek
IX
Společenská plemena
X
Chrti
I
15
88
347
Belgický ovčák
Sheltie
Bílý švýcarský ovčák
II
184
185
Německý pinč
Trpasličí pinč
V
89
248
Ibizský podenco
Faraónský pes
VI
153
Dalmatin
Ing. František Korda
VIII
110
111
121
122
263
312
Curly Coated Retriever
Zlatý retriever
Flat Coated Retriever
Labradorský retriever
Chesapeake Bay Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Ing. Gustav Kořínek
V
43
48
304
305
306
Basenji
Karelský medvědí pes
Ruskoevropská lajka
Východosibiřská lajka
Západosibiřská lajka
VI
17
19
20
21
22
24
25
28
30
31
32
33
34
35
36
51
52
59
60
62
63
66
67
68
100
129
130
131
132
150
151
152
154
155
159
161
163
198
203
204
214
219
220
229
241
244
254
266
267
279
282
290
294
295
299
300
303
316
322
323
324
325
Nivernaisský hrubosrstý honič
Briquet Griffon Vendéen
Ariégois
Gaskoňsko-saintgeoiský honič
Velký modrý gaskoňský honič
Poitevin
Billy
Artoisský honič
Porcelaine
Malý modrý gaskoňský honič
Hrubosrstý modrý gaskoňský honič
Velký hrubosrstý vendéeský basset
Artésko-normandský basset
Modrý gaskoňský basset
Plavý bretaňský basset
Finský honič
Polský ogar
Švýcarský honič
Švýcarský nízkonohý honič
Štýrský brakýř
Rakouský krátkosrstý honič
Plavý bretaňský honič
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Tyrolský honič
Westfálský jezevčíkovitý honič
Smalandský honič
Drever
Schillerův honič
Hamiltonův honič
Srbský honič
Istrijský krátkosrstý honič
Istrijský hrubosrstý honič
Posávský honič
Bosenský hrubosrstý honič
Foxhound
Beagle
Basset Hound
Italský Segugio
Dunker
Španělský sabueso
Řecký honič
Francouzský trikolorní honič
Francouzský bílo-černý honič
Jugoslávský trikolorní honič
Sedmihradský honič
Slovenský kopov
Alpský brakýř jezevčíkovitý
Hygenův honič
Haldenův honič
Jugoslávský planinský honič
Velký vendéeský hrubosrstý honič
Beagle Harrier
Otterhound (Vydrař)
Harrier
Německý brakýř
Blackand Tan Coonhound
Americký foxhound
Francouzský bílo-oranžový honič
Velký francouzsko-anglický trikolorní honič
Velký francouzsko-anglický bílo-černý honič
Velký francouzsko-anglický bílo-oranžový honič
Anglicko-francouzský honič de Petite Venerie
Ing. Alena Košťálová
IX
Společenská plemena
II
197
230
264
309
335
919
Neapolský mastin
Tibetská doga
Anglický mastif
Shar-Pei
Středoasijský pastevecký pes
Louisianský leopardí pes
VIII
298
Lagotto Romagnolo
Ing. Danuše Kotalová
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
IX
65
196
Maltézský psík
Boloňský psík
Helena Kovačková
II
50
Novofundlandský pes
III
86
Yorkšírský terier
IX
136
Kavalír King Charles španěl
Jan Kozlík
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Václav Kratochvíl
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
MVDr. Věra Krejčí
III
11
Bullterier
Ing. Magda Krejčíková
IX
172
Pudl
MVDr. Pavel Krejčiřík
I
166
Německý ovčák
Mgr. Hana Krejčová
IX
172
233
914
Pudl
Lvíček
Pudl vícebarevný
Ing. Anna Krejzková
VI
161
Beagle
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Milan Krinke
I
38
39
44
83
113
191
271
287
293
297
326
342
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Beauceron
Šiperka
Briard
Flanderský bouvier
Bearded kolie
Australský honácký pes
Australská kelpie
Border kolie
Jihoruský ovčák
Australský ovčák
II
235
Německá doga
Václav Krs
II
235
Německá doga
Zdena Krsková
IX
77
206
208
209
227
231
Malý kontinentální španěl
Japan-chin
Shih-tzu
Tibetský terier
Lhasa Apso
Tibetský španěl
Jiřina Krsová
II
149
197
225
235
Anglický buldok
Neapolský mastin
Brazilská fila
Německá doga
IX
80
81
82
253
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Mops
Ing. Zbyněk Kubík
III
10
70
78
139
339
345
Border terier
Lakeland terier
Welsh terier
Irský terier
Parson Russel Terrier
Jack Russell Terrier
Tomáš Kučera
IX
Společenská plemena
V
97
310
Německý špic
Peruánský naháč
X
158
162
193
228
269
Anglický chrt (Greyhound)
Whippet
Barzoj-ruský chrt
Afgánský chrt
Saluki-Perský chrt
Ladislav Kukla
I
906
Chodský pes
II
45
46
47
58
61
145
147
190
225
226
230
343
Bernský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes
Entlebuchský salašnický pes
Velký švýcarský salašnický pes
Svatobernarský pes
Leonberger
Rotvajler
Hovawart
Brazilská fila
Landseer
Tibetská doga
Italský corso pes
Zdeněk Kunc
VII
1
2
6
120
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Irský setr
Dana Kupková
X
Chrti
II
904
Český horský pes
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Marie Kůrová
I
156
Kolie dlouhosrstá
V
205
212
243
270
274
291
Čau čau
Samojed
Aljašský malamut
Sibiřský husky
Grónský pes
Eurasier
Lubomír Kvasnička
II
149
235
Anglický buldok
Německá doga
IX
101
Francouzský buldoček
Ladislav Langmajer
II
235
Německá doga
Eva Letáčková
III
Teriéři
III
915
Patterdale terier
VII
1
2
6
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Irský setr
Irský červenobílý setr
MVDr. Ivana Lupečková
II
143
Dobrman

Seznam mezinárodních rozhodčích M - N

21. ledna 2007 v 9:51 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Ladislav Mach
II
143
Dobrman
Milan Macoun
VI
213
217
Hannoverský barvář
Bavorský barvář
Jaroslav Marek
I
5
16
113
142
191
251
271
326
347
Belgický ovčák
Bobtail
Briard
Slovenský čuvač
Flanderský bouvier
Polský ovčák nížinný
Bearded kolie
Jihoruský ovčák
Bílý švýcarský ovčák
II
328
335
Kavkazský pastevecký pes
Středoasijský pastevecký pes
Ing. Radana Marešová
X
Chrti
I
53
54
55
56
238
906
Komondor
Kuvasz
Puli
Pumi
Mudi
Chodský pes
V
89
199
248
Ibizský podenco
Sicilský chrt
Faraónský pes
IX
250
907
Havanský psík
Pražský krysařík
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Milena Maršálová
III
Teriéři
IX
140
Bostonský terier
Marie Marušková
V
Psi typu špic a primitivní typ
I
83
287
342
Šiperka
Australský honácký pes
Australský ovčák
II
64
184
185
186
308
Rakouský krátkosrstý pinč
Německý pinč
Trpasličí pinč
Opičí pinč
Holandský pinč
V
344
Americká akita
IX
218
288
Čivava
Čínský chocholatý pes
František Máslo
VII
245
Český fousek
MVDr. Otakar Meloun
I
166
Německý ovčák
MVDr. Blanka Miholová
I
113
Briard
VI
153
Dalmatin
PhDr. Vladimír Mojžíš
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
VI
153
Dalmatin
MUDr. Jana Mráková
I
113
Briard
Antonín Mudra
X
Chrti
I
83
138
141
287
293
342
Šiperka
Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji
Pyrenejský ovčák s douhou srstí v obličeji
Australský honácký pes
Australská kelpie I342
Australský ovčák
II
92
137
Pyrenejský mastin
Pyrenejský horský pes
III
86
Yorkšírský terier
V
89
94
97
199
248
273
310
Ibizský podenco
Portugalský podengo
Německý špic
Sicilský chrt
Faraónský pes
Canaanský pes
Peruánský naháč
IX
128
136
140
172
218
233
288
914
King Charles španěl
Kavalír King Charles španěl
Bostonský terier
Pudl
Čivava
Lvíček
Čínský chocholatý pes
Pudl vícebarevný
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Luděk Müller
IV
Jezevčíci
VII
57
98
99
119
239
245
Maďarský ohař krátkosrstý
Německý ohař drátosrstý
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Maďarský ohař drátosrstý
Český fousek
RNDr. Maria Müllerová CSc.
II
144
Německý boxer
Pavel Navrátil
VII
Ohaři
MVDr. Josef Nejdl
IV
Jezevčíci
VII
57
98
99
119
216
239
320
Maďarský ohař krátkosrstý
Německý ohař drátosrstý
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Pudlpointr
Maďarský ohař drátosrstý
Slovenský ohař hrubosrstý
IX
174
Griffon á poil laineux
Václav Nekola
IX
206
207
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Josef Němec
1-12
Všechnyskupiny
Petr Němec
II
235
Německá doga
Ing. Ivana Němečková
I
15
88
156
223
296
Belgický ovčák
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Holandský ovčák
Kolie krátkosrstá
II
145
Leonberger
MVDr. Josef Nosek
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
VII
95
119
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Německý ohař krátkosrstý
Bohumil Novák
VII
119
Německý oha řkrátkosrstý
Ing. Josef Novák
IV
Jezevčíci
Josef Novák
VII
102
117
118
119
245
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Český fousek
Ing. Luděk Novák
II
50
190
Novofundlandský pes
Hovawart
Iveta Nováková
III
12
169
Foxterier hladkosrstý
Foxterier hrubosrstý
Taťjana Novotná
IX
172
Pudl
MUDr. Vlastimil Novotný
VII
1
2
6
95
99
119
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
MVDr. Katka Novozámská CSc.
IV
Jezevčíci
JUDr. Karel Nývlt
VII
57
95
98
99
102
117
118
216
239
Maďarský ohař krátkosrstý
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Německý ohař drátosrstý
Výmarský ohař
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Pudlpointr
Maďarský ohař drátosrstý

Seznam mezinárodních rozhodčích O - P

21. ledna 2007 v 9:50 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Mgr. Magdalena Opletalová
X
Chrti
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
RNDr. Jaroslava Ovesná CSc.
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
I
83
156
223
251
287
297
342
Šiperka
Kolie dlouhosrstá
Holandský ovčák
Polský ovčák nížinný
Australský honácký pes
Border kolie
Australský ovčák
II
92
137
230
309
327
Pyrenejský mastin
Pyrenejský horský pes
Tibetská doga
Shar pei
Černý teriér
III
85
86
West Highland White Terrier
Yorkšírský terier
IX
352
905
907
909
913
914
917
Ruský toy
Český strakatý pes
Pražský krysařík
Hahoavu
Americký Mini-Pei
Pudl vícebarevný
Barevný boloňský psík
Mgr. Božena Ovesná
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
III
4
78
85
86
236
Cairn Terier
Welsh terier
West Highland White Terrier
Yorkšírský terier
Australský Silky terier
VI
146
153
Rhodéský ridgeback
Dalmatin
Vladimír Panuška
X
Chrti
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Helena Partlová
III
286
Americký stafordširský terier
VI
19
33
34
35
36
67
163
Briquet Griffon Vendéen
Velký hrubosrstý vendéeský basset
Artésko-normandský basset
Modrý gaskoňský basset
Plavý bretaňský basset
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Basset Hound
Jana Parylová
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
František Pasák
IV
Jezevčíci
II
45
58
225
226
Bernský salašnický pes
Velký švýcarský salašnický pes
Brazilská fila
Landseer
VIII
110
111
121
122
263
312
Curly Coated Retriever
Zlatý retriever
Flat Coated Retriever
Labradorský retriever
Chesapeake Bay Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
MVDr. Petr Pavelek
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
IX
80
81
82
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Milan Pavlík
VI
84
213
217
254
Bloodhound
Hannoverský barvář
Bavorský barvář
Alpský brakýř jezevčíkovitý
Ludmila Pavlíková
V
Psi typu špic a primitivní typ
VI
Honiči a barváři
I
16
38
39
54
88
142
156
251
252
Bobtail
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Kuvasz
Sheltie
Slovenský čuvač
Kolie dlouhosrstá
Polský ovčák nížinný
Podhalaňský ovčák
V
344
Americká akita
Daniela Pavlovská
II
61
145
264
Svatobernarský pes
Leonberger
Anglickýmastif
Ladislav Peroutka
IX
206
207
218
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Čivava
Jiří Pětioký
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
X
Chrti
V
205
Čau čau
VI
153
Dalmatin
IX
101
Francouzský buldoček
Zdeňka Petrašová
II
181
182
183
184
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Německý pinč
Jaroslav Petrovický
IX
208
Shih-tzu
Ing. Hana Petrusová
X
Chrti
I
223
287
297
342
Holandský ovčák
Australský honácký pes
Border kolie
Australský ovčák
II
309
Shar-Pei
III
76
246
286
302
Stafordšírský bullterier
Český terier
Americký stafordširský terier
Irish GlenofImaal terier
V
89
212
243
248
255
257
261
262
270
274
317
318
319
344
Ibizský podenco
Samojed
Aljašský malamut
Faraónský pes
Akita-Inu
Shiba-Inu
Hokkaido-Ken
Japonský špic
Sibiřský husky
Grónský pes
Kai-Inu
Kishu-Inu
Shikoku-Inu
Americká akita
IX
352
905
Ruský toy
Český strakatý pes
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
MVDr. Olga Petříková
II
144
Německý boxer
MUDr. Tom Philipp
III
3
7
339
345
Kerry blue terier
Airedale terier
Parson Russel Terrier
Jack Russell Terrier
Zbyněk Píbl
VII
1
2
6
95
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
Ladislav Pokorný
VII
1
2
6
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Irský setr
Irský červenobílý setr
Ing. Petr Poláček
I
271
Bearded kolie
Miroslav Polák
I
166
Německý ovčák
František Polehňa
III
Teriéři
II
61
327
Svatobernarský pes
Černý terier
III
915
Patterdale terier
Andraš Polgar
1-12
Všechnyskupiny
Ilona Potůčková
II
91
116
149
260
292
343
Španělský mastin
Bordeauxská doga
Anglický buldok
Tosa-Inu
Argentinská doga
Italský corso pes
III
76
286
Stafordšírský bullterier
Americký stafordširský terier
IX
101
253
Francouzský buldoček
Mops

Seznam mezinárodních rozhodčích R - S

21. ledna 2007 v 9:48 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
MUDr. Milan Raba
II
149
Anglický buldok
IX
80
81
82
101
140
206
207
218
233
253
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Francouzský buldoček
Bostonský terier
Japan-chin
Pekingský palácový psík
Čivava
Lvíček
Mops
Jiří Rábl
VII
245
Český fousek
Irena Rafalská
VII
1
2
6
95
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
Ing. Zuzana Rozová
II
181
182
183
184
185
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Německý pinč
Trpasličí pinč
Marta Růžičková
X
Chrti
Oldřich Ryšavý
III
12
169
Foxterier hladkosrstý
Foxterier hrubosrstý
Ing. Kamil Řádek
II
45
46
47
58
147
Bernský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes
Entlebuchský salašnický pes
Velký švýcarský salašnický pes
Rotvajler
Petr Řehánek
1-12
Všechnyskupiny
Tomáš Říha
IV
Jezevčíci
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Dagmar Salich
IX
172
283
914
Pudl
Coton de Tuléar
Pudl vícebarevný
MVDr. Pavel Schánilec
II
147
Rotvajler
Kateřina Schwippelová
VI
19
33
34
35
36
67
84
163
Briquet Griffon Vendéen
Velký hrubosrstý vendéeský basset
Artésko-normandský basset
Modrý gaskoňský basset
Plavý bretaňský basset
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Bloodhound
Basset Hound
Roman Sedlák
III
3
9
10
12
40
70
78
139
169
Kerry blue terier
Bedlington terier
Border terier
Foxterier hladkosrstý
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Lakeland terier
Welsh terier
Irský terier
Foxterier hrubosrstý
MVDr. Miloš Sedlář
II
147
Rotvajler
Ing. Ivana Síbrtová
I
38
39
293
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke
Australská kelpie
II
335
Středoasijský pastevecký pes
V
212
243
270
310
Samojed
Aljašský malamut
Sibiřský husky
Peruánský naháč
IX
218
288
Čivava
Čínský chocholatý pes
Ing. František Siladi
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Ladislav Skuhravý
II
61
226
235
Svatobernarský pes
Landseer
Německá doga
Dana Smržová
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Mgr. Renata Smyčková
IX
172
914
Pudl
Pudl vícebarevný
Běla Sochorová
I
113
Briard
II
50
61
145
190
226
Novofundlandský pes
Svatobernarský pes
Leonberger
Hovawart
Landseer
IX
128
136
King Charles španěl
Kavalír King Charles španěl
Rostislav Soukup
V
205
Čau čau
IX
101
Francouzský buldoček
Petra Spoustová
I
16
44
271
347
Bobtail
Beauceron
Bearded kolie
Bílý švýcarský ovčák
V
212
270
Samojed
Sibiřský husky
MVDr. Daniel Stanko
I
Psi salašničtí a pastevečtí mimo švýcarských salaš. psů
II
Psi typu pinč; knírač; molosoid a švýcarští salaš. psi
V
Psi typu špic a primitivní typ
IX
Společenská plemena
X
Chrti
III
7
86
Airedale terier
Yorkšírský terier
VI
146
153
Rhodéský ridgeback
Dalmatin
Ing. Karel Strouhal
I
166
Německý ovčák
Petr Studeník
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Jiří Suchý
II
144
Německý boxer
MVDr. Ladislav Svatoš
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
PhDr. Iva Světlá
III
4
73
74
85
246
Cairn Terier
Skotský terier
Sealyham terier
West Highland White Terrier
Český terier
JanaSvobodová
I
347
906
Bílý švýcarský ovčák
Chodský pes
II
145
190
Leonberger
Hovawart
V
257
261
Shiba-Inu
Hokkaido-Ken
IX
352
Ruský toy
Český strakatý pes
Mlada Svobodová
I
88
156
296
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Kolie krátkosrstá
Stanislav Sys
I
88
156
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Ladislav Šafář
I
166
Německý ovčák
Anna Šimáčková
I
332
Československývlčák
II
145
328
Leonberger
Kavkazský pastevecký pes
MVDr. František Šimek
VI
Honiči a barváři
VII
Ohaři
V
43
48
304
305
306
Basenji
Karelský medvědí pes
Ruskoevropská lajka
Východosibiřská lajka
Západosibiřská lajka
Jiří Šiška
I
166
Německý ovčák
Jana Škodová
IX
172
Pudl
MVDr. Luboš Šlapanský
IV
Jezevčíci
VII
102
117
118
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Ing. František Šonka
VII
1
2
6
95
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
MVDr. Čestmír Šrámek CSc.
VII
1
2
6
119
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordon setr
Německý ohař krátkosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
MVDr. Milan Štourač CSc.
II
235
Německá doga
Pavel Šulcek
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Bohuslava Švajdová
III
Teriéři
III
915
Patterdale terier
František Švéda
III
12
169
Foxterier hladkosrstý
Foxterier hrubosrstý

Seznam mezinárodních rozhodčích T - Z

21. ledna 2007 v 9:46 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Bohumil Tašek
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Ing. Jaroslav Temr
IV
Jezevčíci
Vladimíra Tichá
III
Teriéři
I
347
Bílý švýcarský ovčák
II
327
Černý terier
III
915
Patterdale terier
V
43
205
Basenji
Čaučau
VIII
167
Americký kokršpaněl
IX
101
253
Francouzský buldoček
Mops
Antonín Tománek
II
50
147
181
182
183
Novofundlandský pes
Rotvajler
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
III
7
286
Airedale terier
Americký stafordširský terier
Ing. Vladimír Tomášek CSc.
IV
Jezevčíci
Mgr. Miroslav Trost
III
103
Německý lovecký terier
Alena Tvrzová
III
11
Bullterier
Libuše Ubrová
1-12
Všechnyskupiny
Josef Vachuta
VII
245
Český fousek
Ing. Václav Vacík
III
Teriéři
III
915
Patterdale terier
Miroslav Václavík
1-12
Všechnyskupiny
Zuzana Větvinská Vršecká
IX
172
283
Pudl
Coton de Tuléar
Věra Veverková
III
76
Stafordšírský bullterier
V
97
205
212
255
257
344
Německý špic
Čau čau
Samojed
Akita-Inu
Shiba-Inu
Americká akita
IX
65
196
207
208
215
233
905
Maltézský psík
Boloňský psík
Pekingský palácový psík
Shih-tzu
Bišonek
Lvíček
Český strakatý pes
Martina Viktorinová
VI
146
Rhodéský ridgeback
MVDr. Miroslav Vitásek
III
86
Yorkšírský terier
IX
140
Bostonský terier
Ing. Václav Vlasák
VII
Ohaři
II
45
46
58
Bernský salašnický pes
Appenzellský salašnický pes
Velký švýcarský salašnický pes
VI
59
Švýcarský honič
VIII
111
122
Zlatý retriever
Labradorskýretriever
Jiřina Volšická
III
3
9
10
40
71
73
76
78
85
139
168
339
Kerry blue terier
Bedlington terier
Border terier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Manchester terier
Skotský terier
Stafordšírský bullterier
Welsh terier
West Highland White Terrier
Irský terier
Dandie Dinmont terier
Parson Russel Terrier
IX
196
215
Boloňský psík
Bišonek
Otakar Vondrouš
1-12
Všechnyskupiny
Ing. arch. Zdena Zábrodská
III
Teriéři
III
915
Patterdale terier
MUDr. Radana Zachová
VI
153
Dalmatin
IX
250
Havanský psík
Ivana Zahradníčková
VIII
167
Americký kokršpaněl
Oldřich Zapletal
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Jiří Zavadilík
I
166
Německý ovčák
Mgr. Blanka Zusková
III
7
Airedale terier

Seznam národních rozhodčích A - H

21. ledna 2007 v 9:38 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
SEZNAM NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH
Jméno
Skupina FCI
Číslo standardu
Název plemene
Ivo Bartek
IX
218
Čivava
MVDr. Jindřiška Bendová
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Zdeněk Beránek
III
12
169
Foxterier hladkosrstý
Foxterier hrubosrstý
Jana Bohuňovská
IX
215
Bišonek
Hana Březinová
III
286
Americký stafordširský terier
Ing. Věra Cvrčková
I
906
Chodskýpes
III
86
Yorkšírský terier
IX
907
Pražský krysařík
MVDr. Jaroslav Čechura
VI
245
Český fousek
Alena Čečrdlová
VIII
111
121
122
263
Zlatý retriever
Flat Coated Retriever
Labradorský retriever
Chesapeake Bay Retriever
MUDr. Jan Čelakovský
II
235
Německá doga
Ing. Iva Černohubová
VI
67
84
161
163
Malý hrubosrstý vendéeský basset
Bloodhound
Beagle
Basset Hound
Jaromír Černohubý
II
335
Středoasijský pastevecký pes
Ing. Jana Daňková
III
11
Bullterier
Iveta Dosedělová
IX
207
Pekingský palácový psík
František Doubek
IV
Jezevčíci
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Jaroslava Drožová
II
181
182
183
Knírač velký
Knírač střední
Knírač malý
Eva Durasová
II
309
Shar-Pei
Jaroslava Dvořáková
II
184
185
Německý pinč
Trpasličí pinč
Božena Fanfrdlová
IX
136
Kavalír King Charles španěl
Ing. Radim Fiala
II
144
Německý boxer
Ing. Lenka Fialová
VII
57
99
102
117
118
119
Maďarský ohař krátkosrstý
Výmarský ohař
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
Německý ohař krátkosrstý
VIII
104
Německý křepelák
MVDr. Eva Fialová
I
88
Sheltie
Veronika Frolíková
X
162
Whippet
RNDr. Helena Grocholová
II
143
Dobrman
Dana Hájková
IV
148
Jezevčík
Mgr. Milan Hampl
VIII
Přinašeči; slídiči; vodní psi
Gabriella Havlíčková
III
4
73
85
246
Cairn Terier
Skotský terier
West Highland White Terrier
Český terier
Ing. Renata Hejčová
III
7
Airedale terier
Mgr. Věroslav Herián
VI
146
Rhodéský ridgeback
Jiří Hlouch
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Zuzana Hodová
III
86
168
286
Yorkšírský terier
Dandie Dinmont terier
Americký stafordširský terier
V
270
Sibiřský husky
Jiřina Holečková
VIII
111
167
Zlatý retriever
Americký kokršpaněl
Dagmar Holková
X
160
164
Irský vlkodav
Deerhound
Danuše Horáková
I
16
Bobtail
Ladislav Hubata
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař

Seznam národních rozhodčích J - L

21. ledna 2007 v 9:37 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Stanislava Janická
VI
146
Rhodéský ridgeback
PhDr. Simona Jemelková
IX
208
209
227
231
Shih-tzu
Tibetský terier
Lhasa Apso
Tibetský španěl
JUDr. Václav Ježek
III
103
Německý lovecký terier
Ing. Jarmila Jindřichovská
VIII
5
Anglický kokršpaněl
František Kachlík
III
70
78
139
Lakeland terier
Welsh terier
Irský terier
Antonín Kadlec
III
10
70
78
103
139
Borde rterier
Lakeland terier
Welsh terier
Německý lovecký terier
Irský terier
VIII
104
125
126
Německý křepelák
Anglický špringršpaněl
Welššpringršpaněl
Mirka Kadlecová
III
103
Německý lovecký terier
MVDr. Miroslav Kalich
IV
Jezevčíci
VII
95
102
117
118
Bretaňský ohař dlouhosrstý
Malý münsterlandský ohař
Německý ohař dlouhosrstý
Velký münsterlandský ohař
František Kaplan
VII
1
2
6
99
119
120
330
Pointer
Anglický setr
Gordonsetr
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
Irský setr
Irský červenobílý setr
František Kasala
VI
213
217
Hannoverský barvář
Bavorský barvář
Václav Koldinský
VII
99
119
Výmarský ohař
Německý ohař krátkosrstý
MUDr. David Kolínský
V
234
310
Mexický naháč
Peruánský naháč
IX
288
Čínský chocholatý pes
František Korbel
IV
Jezevčíci
MVDr. Radka Kotvaltová
V
97
Německý špic
Ing. Hana Kovaříková
IX
128
136
King Charles španěl
Kavalír King Charles španěl
Václav Krajsa
III
70
78
Lakeland terier
Welsh terier
Taťana Krömerová
IX
65
Maltézský psík
Alena Krutská
VIII
122
Labradorský retriever
Jaroslav Krystl
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
MVDr. Barbora Křížová Zapletalová
I
113
Briard
Robert Kubeš
IX
208
Shih-tzu
Jiří Kučera
I
166
Německý ovčák
Vladimír Kulhánek
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
Hana Kunfalvi
VII
2
Anglický setr
Ing. Zdeněk Kunzl
I
142
Slovenský čuvač
Jana Kunzlová
I
142
Slovenský čuvač
MUDr. Irena Kuželová
II
328
Kavkazský pastevecký pes
Radmila Laňková
IX
80
81
82
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
Mgr. Eva Loučková
II
904
Český horský pes

Seznam národních rozhodčích M - R

21. ledna 2007 v 9:36 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Rozhodčí - výstavy
Věra Machátová
III
3
4
8
9
10
11
40
70
71
72
73
74
75
76
78
85
139
168
236
246
272
286
302
339
Kerry blue terier
Cairn Terier
Australský terier
Bedlington terier
Border terier
Bullterier
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
Lakeland terier
Manchester terier
Norwich terier
Skotský terier
Sealyham terier
Skye terier
Stafordšírský bullterier
Welsh terier
West Highland White Terrier
Irský terier
Dandie Dinmont terier
Australský Silky terier
Český terier
Norfolk terier
Americký stafordširský terier
Irish GlenofImaal terier
Parson Russel Terrier
Přemysl Malý
VII
119
Německý ohař krátkosrstý
MUDr. Tadeáš Maślanka
VI
213
217
Hannoverský barvář
Bavorský barvář
Josef Matějek
I
88
156
296
Sheltie
Kolie dlouhosrstá
Kolie krátkosrstá
Stanislava Matušková
I
15
Belgický ovčák
Ing. Eva Mayerová
II
335
Středoasijský pastevecký pes
Ing. Darina Mervová
VIII
167
Americký kokršpaněl
MUDr. František Nahodil
VII
99
Výmarský ohař
Oldřich Nehyba
VII
245
Český fousek
Lenka Němcová
VIII
5
Anglický kokršpaněl
Milada Nimrichterová
IX
172
Pudl
Ing. Jiří Novotný
I
166
Německý ovčák
Věra Obermajerová
II
309
Shar-Pei
III
76
246
Stafordšírský bullterier
Český terier
IX
913
Americký Mini-Pei
Alexandra Ohlídalová
II
335
Středoasijský pastevecký pes
Vlastimila Panušková
X
Chrti
X
922
924
Chortaja borzaja
Dlouhosrstý vipet
Zdeněk Pavlovský
III
7
Airedale terier
Libuše Pečená
V
270
Sibiřský husky
Hana Pisarčíková
I
15
Belgický ovčák
Jarmila Podzemská
IX
208
209
227
250
Shih-tzu
Tibetský terier
Lhasa Apso
Havanský psík
Ing. Eva Procházková
II
45
Bernský salašnický pes
Ivana Přikrylová
VI
84
Bloodhound
Naděžda Puchálková
III
86
Yorkšírský terier
Ladislav Pulkrábek
IV
Jezevčíci
VII
245
Český fousek
Kateřina Rejnková
II
184
Německý pinč
Mgr. Vladimír Rötrekl
II
184
185
Německý pinč
Trpasličí pinč
Ing. Ivana Roubalová
VI
153
Dalmatin