Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Leden 2007

Výstavní řád - čl. 05 - KLASIFIKACE

21. ledna 2007 v 10:52 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 5 - Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).
a) Třída štěňat a dorostu
-velmi nadějný: žlutá barva
- nadějný: bílá
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů:
- výborná modrá
- velmi dobrá červená
- dobrá: zelená
- dostatečná: fialová
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
c) Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
- výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
- velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
- dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
- dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
- neoceněn: - Pro vady přechodného rázu.
- vyloučen z posuzování: - Musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.
V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili

Výstavní řád - čl. 06 - TITULY

21. ledna 2007 v 10:49 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 6 - Tituly

a)Vítěz třídy.
Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV).
b) Oblastní a krajský vítěz.
Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
c) Klubový vítěz.
Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
d) Vítěz speciální výstavy.
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
e) Národní vítěz.
Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
f) Nejhezčí veterán.
Pes a fena z konkurence výborných 1 z tříd veteránů.
g) Vítěz plemene FCI (BOB).
Do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a výborní 1 z třídy veteránů. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
h) Vítěz skupiny FCI (BIG).
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.
i) Vítěz výstavy (BIS).
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Výstavní řád - čl. 07 - ČEKATELSTVÍ

21. ledna 2007 v 10:48 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 7 - Čekatelství

a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC).
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC).
b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC).
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC).
c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB).
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.
Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího.Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC a CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky.

Výstavní řád - čl. 08 - SOUTĚŽE

21. ledna 2007 v 10:47 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 8 - Soutěže

Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.
Zpravidla se vypisují tyto soutěže:
a) Nejhezčí pár psů.
Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
b) Chovatelské skupiny.
Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
c) Mladý vystavovatel (Junior Handling).
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
Rozdělení věkových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let
Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.
Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let.
d) Soutěž o nejlepšího plemeníka.
se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách.Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5-ti potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.

Výstavní řád - čl. 09 - ROZHODČÍ

21. ledna 2007 v 10:45 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 9 - Rozhodčí

a)Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.
b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích.
c) Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy.
d) Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci.
e) Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pověřena. Stejným způsobem se provádí delegace čekatelů.
f) Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.
Povinnosti hlavního rozhodčího:
- řídí poradu rozhodčích,
- je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
- přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o průběhu výstavy.
g) Rozhodčí má právo:
- požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,
- upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,
- neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí,
- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, která byla dohodnuta předem.
h) Rozhodčí má povinnost:
- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince,
- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI,
- písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.),
- zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,
- vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu FCI,
- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění. V každé třídě (mimo třídy mimo konkurenci) určit pořadí čtyř jedinců. U ostatních jedinců budou zadána ocenění bez uvedení pořadí,
- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partnerovi,
- rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele,
- vyplnit knihu rozhodčího a předat ji ke kontrole výstavnímu výboru.
i) Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že:
- nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,
- nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje,
- nesmí posuzovat psy rodinných příslušníků,
- psy, které předvádí na výstavě, kde není rozhodčím, musí být buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému,
- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat,
- v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet,
- v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile,
- při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,
- nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování,
- tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele.

Výstavní řád - čl. 10 - POSUZOVÁNÍ

21. ledna 2007 v 10:44 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 10 - Posuzování

a)O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)
b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.
c) Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.
d) Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.
e) Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá).
f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).
g) Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

Výstavní řád - čl. 11 - PODMÍNKY PŘIJETÍ NA VÝSTAVU

21. ledna 2007 v 10:43 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu

a)Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR své trvalé bydliště musí být zapsáni v plemenné knize Českomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinců).
b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).

Výstavní řád - čl. 12 - Z ÚČASTI NA VÝSTAVĚ JSOU VYLOUČENI

21. ledna 2007 v 10:42 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu.
b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a háravé feny.
c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném znění zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

Výstavní řád - čl. 13 - POVINNOSTI POŘADATELE

21. ledna 2007 v 10:40 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

a) Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.
b) Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.
c) Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.
d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).
e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.
f) Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.
g) Zajistit potřebné vybavení kruhů a jejich vyznačení. Přitom musí dbát na dostatečnou velikost kruhů, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, stůl s podložkou na posuzování, signální pistole apod.).
h) Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů a čekatelství.
i) Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.
j) Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
k) Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.
l) Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.
m) V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

Výstavní řád - čl. 14 - PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELE

21. ledna 2007 v 10:39 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:
a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek,
b) na posouzení přihlášeného psa,
c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případně získanou věcnou cenu,
d) používat tituly získané na výstavách,
e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,
f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy , výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU a to za úhradu stanovenou P ČMKU,
g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.
Vystavovatel má tyto povinnosti:
a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,
b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,
c) při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky",
d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,
e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,
f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. Dbát pokynů rozhodčího,
g) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,
h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,
i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.
j) v případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa

Výstavní řád - čl. 15 - PROTEST

21. ledna 2007 v 10:37 | zlaty.retriever@seznam.cz

Článek 15 - Protest

a)Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.
b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice.
c) Protest musí být podán v průběhu výstavy.
d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.
e) Protest může podat v průběhu výstavy kdokoli.
f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Výstavní řád - čl. 16 - RUČENÍ

21. ledna 2007 v 10:35 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 16 - Ručení

a) Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.
b) Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

Výstavní řád - čl. 17 - VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

21. ledna 2007 v 10:34 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

Článek 17 - Veterinární předpisy

a) Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.
b) Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.
c) Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Výstavní řád - čl. 18 - TRESTY A SANKCE

21. ledna 2007 v 10:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výstavní řád

1

2 Článek 18 - Tresty a sankce

a) Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých kynologických organizací.
b) Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů.
Schváleno předsednictvem ČMKU 22.11.2001.
Nové znění Výstavního řádu nabývá platnosti od 1.1.2002 .
Úpravy v čl. 4 bod b) a čl. 12 schváleny předsednictvem ČMKU dne 19. 02. 2004 s okamžitou platností (Usnesení 02/04).
Úpravy v čl. 1 v první větě a čl. 7 za poslední větou schváleny předsednictvem ČMKU dne 25.03.2004 s okamžitou platností (Usnesení 14/01/04).
Úprava v čl. 8 c) - věk vystavovatele schválena předsednictvem ČMKU dne 01.07.04 s okamžitou platností (Usnesení 17/03/04).
Úprava v čl. 3 bod b) schválena předsednictvem ČMKU dne 07. 10. 2004 s okamžitou platností (Usnesení 19/03/04

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie - PREAMBULE

21. ledna 2007 v 10:25 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
Zápisní řád Českomoravské kynologické unie
PREAMBULE
1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.
2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.
4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy
5. Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu ČMKU jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb ČMKU. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti.

Zápisní řád - I. CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

21. ledna 2007 v 10:24 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
I. Chov a jeho řízení
1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
2. Druhy chovu:
a) čistokrevná plemenitba,
b) křížení (ve smyslu předpisů FCI).
3. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.
4. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, mohou ale umožnit chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny.
5. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Míněné řády mohou stanovit přísnější podmínky, musí ale vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.
6. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

Zápisní řád - II. CHOVATELSKÁ STANICE

21. ledna 2007 v 10:23 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
II. Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic.
9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

Zápisní řád - III. CHOVNÍ JEDINCI

21. ledna 2007 v 10:22 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
III. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.
2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž respektují platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si respektovat chovné jedince.
3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

Zápisní řád - IV. CHOVATEL A MAJITEL CHOVNÉHO PSA

21. ledna 2007 v 10:21 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita
IV. Chovatel, majitel chovného psa
1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.
5. Změna držení:
- u chovného psa neprodleně,
- u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.
6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.
8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

Zápisní řád - V. KRYCÍ LIST

21. ledna 2007 v 10:18 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chov - legislavita

V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno jinak).
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak).
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),
- jméno feny a číslo jejího zápisu,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
- podpisy obou majitelů (držitelů),
- místo a datum krytí.
5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub.