Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Krytí

29. září 2006 v 1:43 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Chovatelství
Krytí
1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného doporučení ke krytí.
2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí.
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.
6. Pokud vybraný pes fenu nezakryl, smí být užit další pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny.
7. Majitel (držitel) chovného psa je povinen odmítnout krytí feny, která není v dobré zdravotní kondici, nebo jeví známky onemocnění. O této skutečností provede písemný záznam, který zašle příslušnému poradci chovu.
8. Pří neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny oznámit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.
9. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.
10. Pokud k úhynu feny došlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodu na straně držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
11. Po krytí vyplní držitel psa krycí listy.
12. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít písemnou dohodu. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která by měla obsahovat tyto body:
a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odběru štěněte majitelem psa
c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
e) vyrovnání výloh spojených s dopravou
f) zvláštní ustanoveni pro případ, kdy fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo jen jedno štěně, případně, že štěně zvolené majitelem psa do doby odběru uhyne.
Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
13. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného ( dohodnutého ) psa nebo jeho semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
14. Nezabřezla-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
15. Právo na krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.
16. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
18. Do 75 dnů po krytí nahlásí chovatel příslušnému poradci chovu a majiteli krycího psa výsledek krytí.
19. Pokud chce majitel (držitel) chovné feny krýt svoji fenu v zahraničí je povinen předložit příslušnému poradci chovu kopii průkazu původu, výsledků výstav, případně zkoušek z výkonu krycího psa a výsledek vyhodnocení DKK. Pokud tak nemůže učinit ihned, musí tyto kopie předložit po krytí feny. Zahraniční krytí lze uskutečnit pouze chovným psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je chovný v zemi, kde působí v chovu.
20. Nelze uskutečnit krytí mezi jedinci, kteří jsou sice chovní, ale nebyli uvedeni v návrzích na krycím Iistu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.