Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata ! . . . ( Gene Hill )

Září 2006

Ověření vlohových vlastností retrievera

22. září 2006 v 13:13 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zkoušky
Ověření vlohových vlastností retrievera

Disciplíny:
úvodní:
Povaha
vlastní zkouška:
1. Nos
2. Vrozená chuť k práci
3. Chování po výstřelu
4. Ochota k práci ve vodě
5. Aport z vody
6. Aport v terénu
7. Kontakt s vůdcem
8. Vodění psa na vodítku
9. Vodění psa na volno
Popis disciplín:
Povaha
- Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a vyřadí se na konec. jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem je vylučující. Pes nepokračuje dále ve zkoušce a projev agresevity se zapíše do průkazu původu, soudcovské tabulky a přehledu zkoušek. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celé zkoušky. Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní.
1. Nos
- Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoliv ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeno tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně a na jiném místě tak, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach. Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje. Tento předmět může být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů.
2. Vrozená chuť k práci
- Po celý čas zkoušek se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění za živou zvěří. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté či srstnaté, poznamená se tato skutečnost do soudcovské tabulky. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří. Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport či zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé povzbuzování. Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.
3. Chování po výstřelu
- Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo 9mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.
4. Ochota k práci ve vodě
- Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.
5. Aport z vody
- Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.
Chyby: Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učiní-li tak, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka: Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.
6. Aport v terénu
- pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci. nepožaduje se odevzdání vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), načínání, a hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), "dummy" ( aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce přeložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. Volba druhu aportu nemá vliv na ohodnocení disciplíny.
7. Kontakt s vůdcem
- Rozhodčí hodnotí během celých zkoušek, jak pes reaguje na přivolání a další povely a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.
8. Vodění psa na vodítku
- může být posuzováno po celou dobu zkoušek nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.
9. Vodění psa na volno
- Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce.
Je-li pes po dobu zkoušek veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v řádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit ze zkoušek.
Disciplíně vodění na řemeni se musí podrobit i jinak volně vedený pes.
Soudcovská tabulka:
Předmět
nejnižší známky
koeficient
maximální
počet bodů
I.
II.
III.
1. Nos
3
3
2
10
40
2. Vrozená chuť k práci
3
2
1
8
32
3. Chování po výstřelu
3
2
1
3
12
4. Ochota k práci ve vodě
3
2
2
8
32
5. Aport z vody
3
2
1
10
40
6. Aport v terénu
3
2
1
8
32
7. Kontakt s vůdcem
3
2
2
4
16
8. Vodění psa na vodítku
3
2
1
3
12
9. Vodění psa na volno
3
2
1
4
16
Nejnižší počet bodů
pro cenu
204
150
109
232
Povaha

Antioxidanty a imunitní systém štěňat

22. září 2006 v 13:03 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Antioxidanty a imunitní systém štěňat
Výživa hraje důležitou roli ve vývoji imunitního systému štěňat.
Krmení štěněte kompletním a vyváženým krmivem, které obsahuje klíčové antioxidanty, jako je Vitamín E, podporuje imunitní systém štěněte.
Imunitní systém
Při narození, není imunitní systém štěněte zcela vyvinut. Zdravý imunitní systém je důležitý k ochraně štěněte před nemocemi a infekcemi. Vyzrálý imunitní systém je důležitý pro efektivní odezvu na očkování.
Imunitní systém může být rozdělen na dva hlavní komponenty:
 • buňky které poznají cizí agens (antigeny) a zahájí rychlou obranu
 • protilátky které cirkulují v těle, váží na sebe a neutralizují toxiny a mikroorganismy
Proč štěňata potřebují antioxidanty?
Antioxidanty, jako Vitamín E, dokáží posílit imunitní reakce a funkce u psů.

Prosba pro pána

22. září 2006 v 12:50 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Prosba pro pána:
Můj život trvá 10-15 roků. Každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení. Mysli na to než si mne koupíš.
 1. Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne žádáš.
 2. Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl.
 3. Nikdy se na mne nehněvej příliš dlouho a za trest mne nikam nezavírej!
 4. Ty máš práci, rozptýlení, přátele, ale já mám jen a jen Tebe.
 5. Často si se mnou povídej! I když všemu nerozumím, Tvůj hlas budu stále rád poslouchat.
 6. Musíš vědět, že nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš!
 7. Rozmysli si, když mě budeš chtít udeřit, protože mými ostrými zuby bych Ti mohl ublížit, ale já jich proti Tobě nikdy nechci použít.
 8. Když se na mne při naší společné práci hněváš, protože se Ti zdá, že jsem líný, mysli na to, že mám možná žízeň, nebo že jsem dlouho na slunci a moje srdíčko to těžko snáší.
 9. Opatruj mne až zestárnu. I Tobě se to jednou stane. Pomoz mi prožít ve stáří každý hezký den, protože s Tebou překonám vše lehčeji.

Psí kalendář

22. září 2006 v 12:33 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Psí kalendář
Psí kalendář
Leden:Únor:Březen:Duben:Květen:Červen:
1 Robin
2 Jantar
3 Jack
4 Ťapka
5 Gaston
6 Liberty
7 Sam
8 Bobeš
9 Rex
10 Amálka
11 Tristan
12 Jonáš
13 Hera
14 Brita
15 Brok
16 Zora
17 Bertík
18 Žolík
19 Ajax
20 Chico
21 Tramp
22 Bojar
23 Cipísek
24 Ralf
25 Max
26 Ambra
27 Jerry
28 Kid
29 Hektor
30 Jenny
31 Marika
1 Car
2 Flíček
3 Black
4 Lajka
5 Žeryk
6 Peggy
7 Lord
8 Nora
9 Fergie
10 Šaryk
11 Nero
12 Arleta
13 Kazan
14 Dan
15 Pišta
16 Lilly
17 Azor
18 Argo
19 Velur
20 Baf
21 Atom
22 Elsa
23 Kikina
24 Pajda
25 Dášenka
26 Líza
27 Fina
28 Cindy
1 Cesmína
2 Madame
3 Puňťa
4 Akim
5 Sally
6 Žofka
7 Bobík
8 Sára
9 Aida
10 Alík
11 Hugo
12 Babeta
13 Fox
14 Gina
15 Horác
16 Besina
17 Raf
18 Ágnes
19 Ben
20 Oskar
21 Nela
22 Majka
23 Celeste
24 Barnabáš
25 Viktor
26 Fuchsia
27 Dino
28 Rusty
29 Angie
30 Bob
31 Endy
1 Baltazar
2 Lav
3 Šotek
4 Baron
5 Fanny
6 Lady
7 Denny
8 Brixie
9 Ája
10 Čenda
11 Sisi
12 Egon
13 Astor
14 Connie
15 Fík
16 Betty
17 Jakub
18 Artur
19 Daisy
20 Tyrl
21 Sultán
22 Terezka
23 Zoro
24 Mates
25 Barcelona
26 Fredie
27 Kryštof
28 Sandy
29 Jim
30 Bria
1 Korina
2 Scott
3 Penny
4 Falco
5 Eda
6 Krista
7 Benji
8 Ron
9 Amina
10 Tar
11 Máša
12 Rambo
13 Athos
14 Chita
15 Lisbon
16 Riki
17 Karin
18 Puf
19 Aramis
20 Bára
21 Agáta
22 Puppy
23 Ciro
24 Sir
25 Bony
26 Xena
27 Alf
28 Orchidea
29 Žaneta
30 Baryk
31 Puma
1 Uran
2 Alan
3 Lup
4 Edward
5 Gejša
6 Honey
7 Wabi
8 Greco
9 Baby
10 Artuš
11 Chip
12 Astro
13 Rintintin
14 Haryk
15 Bublina
16 Hubert
17 Eliot
18 Tara
19 Míša
20 Lyra
21 Borek
22 Zuzanka
23 Saša
24 Lassie
25 Ferda
26 Asta
27 Xaver
28 Felix
29 Rasty
30 Bohouš
Červenec:Srpen:Září:Říjen:Listopad:Prosinec:
1 Belinda
2 Sany
3 Charlota
4 Jori
5 Cintie
6 Hakim
7 Natálka
8 Hela
9 Iris
10 Aranka
11 Rek
12 Hetty
13 Paddy
14 Cedrik
15 Kim
16 Zorka
17 Ťulda
18 Guliver
19 Jasmína
20 Ida
21 Jamie
22 Brian
23 Vendulka
24 Britt
25 Alan
26 Janka
27 Dora
28 Kačenka
29 Ašar
30 Chantal
31 Mikeš
1 Dolly
2 Gigolo
3 Lesan
4 Prima
5 Alex
6 Čikina
7 Bergeron
8 Vanessa
9 Chanel
10 Damián
11 Bea
12 Shelia
13 Kamila
14 Dixi
15 Cherry
16 Kulička
17 Roxana
18 Faun
19 Luccy
20 Aran
21 Lumpík
22 Noris
23 Regína
24 Amanda
25 Wanda
26 Katy
27 Celine
28 Albert
29 Largo
30 Kuba
31 Bak
1 Blesk
2 Pluto
3 Izabela
4 Ruby
5 Attila
6 Růženka
7 Don
8 Andy
9 Perry
10 Madeira
11 Hanny
12 Bella
13 Dája
14 Anita
15 Ela
16 Justýna
17 Ámos
18 Dorotka
19 Indy
20 Reno
21 Leo
22 Ajša
23 Marylin
24 Arči
25 Fatima
26 Gita
27 Java
28 Mona
29 Silver
30 Borek
1 Diana
2 Janek
3 Kelim
4 Spartak
5 Mignon
6 Adélka
7 Hero
8 Sabar
9 Ema
10 Viky
11 Filip
12 Tess
13 Matylda
14 Škubánek
15 Princ
16 Bibi
17 Čertík
18 Felicia
19 Eros
20 Gábina
21 Karamel
22 Ursin
23 Hasan
24 Monty
25 Judy
26 Bobina
27 Korzár
28 Jork
29 Aladin
30 Hrom
31 Erny
1 Nela
2 Kiki
3 Pepin
4 Aron
5 Hyacinta
6 Tina
7 Fido
8 Omar
9 Donovan
10 Gert
11 Otík
12 Cleo
13 Satin
14 César
15 Muf
16 Bruncvík1
17 Tobiáš
18 Radar
19 Goro
20 Tim
21 Cherryl
22 Artuš
23 Molly
24 Nina
25 Valmont
26 Sorbone
27 Bucefal
28 Tracy
29 Brixi
30 Chan
1 Žak
2 Norik
3 Aneta
4 Dustin
5 Kvítko
6 Danny
7 Charles
8 Gero
9 Hvězda
10 Amadeus
11 Nelson
12 Jonatán
13 Filipes
14 Kelly
15 Porthos
16 Miki
17 Arina
18 Paris
19 Smaragd1
20 Harry
21 Smokey
22 Perla
23 Goja
24 Mikuláš
25 Chris
26 Karo
27 Sia
28 Batul
29 Dick
30 Tonny
31 Edmond

Proč je skvělé být psem

22. září 2006 v 12:32 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Proč je skvělé být psem:
 • Nikdo od vás neočekává, že se budete každý den koupat.
 • Když vás někde svědí, klidně se podrbete.
 • Špatné jídlo pro vás neexistuje.
 • Kost ze zverimexu vás zabaví na celé hodiny.
 • Když vám narostou chlupy na neobvyklých místech, nikdo si toho nevšimne.
 • Můžete proležet celé dny bez obav, že vás někdo vyhodí.
 • Když dáte cizímu člověku hlavu do klína, nemáte z toho problémy.
 • Stále máte radost, když vidíte stejné lidi.

Stvoření světa

22. září 2006 v 12:30 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Stvoření světa:
Prvního dne, stvořil Bůh psa.
 • Druhý den stvořil Bůh člověka, aby se o psa staral.
 • Třetí den stvořil Bůh jiná možná zvířata, aby měl pes co žrát.
 • Čtvrtý den stvořil Bůh těžkou práci, aby člověk mohl vydělávat pro potřeby psa.
 • Pátý den stvořil Bůh tenisový míč, aby pes mohl pro něj běhat.
 • Šestý den stvořil Bůh zvěrolékaře, aby pes byl zdravý a člověk chudobný.
 • Sedmý den chtěl Bůh stvořit všechno ostatní, ale neměl čas, protože musel jít na procházku se psem.

Pravidla psí výchovy

22. září 2006 v 12:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Pravidla psí výchovy:
 • Pes nesmí do domu.
 • No dobře, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.
 • Pes smí do všech pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.
 • Pes smí jenom ke starému nábytku.
 • Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
 • Pes smí do postele, když si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.
 • Pes smí pod pokrývku, když je pozván.
 • Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.
 • Lidé se musí psa dovolit, když s ním chtějí pod pokrývku.
 • V noci smí být s člověkem pod pokrývkou jen jeden pes.
 • Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.
 • No...

Zákony psího vlastnictví

22. září 2006 v 12:27 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Zákony psího vlastnictví
Jestli se mi to líbí, je to moje.
 • Pokud to mám v tlamě, je to moje.
 • Pokud ti to můžu sebrat, je to moje.
 • Pokud si s něčím hraješ a položíš to, je to moje.
 • Pokud jsem to měl před chvíli, je to moje.
 • Pokud to jen vypadá jako moje, je to moje.
 • Pokud je to moje, nesmí se to podobat ničemu z tvých věcí.
 • Pokud to rozkoušu na kousky, všechny kousky jsou moje.
 • Pokud jsem to viděl první, je to moje.
 • Když se to rozbije, je to tvoje .

Psí modlitba

22. září 2006 v 12:25 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Co řekli o psech
Psí modlitba
Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe všechno,
co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,
hlídám Tvůj dům,
vodím nevidomé,
zachraňuji lidi v troskách a lavinách,
tahám sáně,
pomáhám dopadnout zločince,
bavím lidi v manéžích cirkusů,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích
pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě. pane,
abys ani Ty mne neopouštěl
a nechal mne u sebe dožít
ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Ve službách veřejnosti

22. září 2006 v 12:23 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Ve službách veřejnosti
Zlatý retriever často hraje mnoho úloh ve společnosti jako pracovní a společenský pes. Uplatňuje se vyhledávacích a záchranných družstvech, hledá oběti po zemětřesení a v lavinách, kdy jen pes je schopen najít ještě živé oběti . Zlatí retrieveři jsou také výborní stopaři ve službách policie, armády, zejména při hledání drog a výbušnin. Jsou skvělými průvodci nevidomých, nedoslýchavých a hluchých. Velikost zlatého retrievera, jeho přátelská povaha, velká ochota, přirozené schopnosti k přinášení z něj činí ideálního služebníka a společníka.

Pracovní zlatý retriever

22. září 2006 v 12:22 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Pracovní zlatý retriever
Zlatý retriever má přirozené vlohy stát se ideálním loveckým psem, schopným lovit a přinášet zvěř i v nejhustším porostu. Jeho hustá nepromokavá srst mu poskytuje dokonalou ochranu. Rád vyhledává a přináší všechny možné předměty. Postupně a velmi trpělivě může tyto základní instinkty přeměnit v solidní práci loveckého psa.


Kvalitní péče o zdraví Vašeho retrievera – výběr veterináře

22. září 2006 v 12:07 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Zdraví
Kvalitní péče o zdraví Vašeho retrievera - výběr veterináře
Stehně jako vy, i Vaše štěně potřebuje velmi kvalitní péči o zdraví na pravidelném základě. Zeptejte se vašich přátel a lidí z blízkého okolí a oni vám doporučí nějaké veterináře, potom si jednoho z nich vyberte. Mohou vám v tom pomoci následující pravidla:
 • Vzdělání a zkušenosti. Zjistěte jak dlouho má veterinář praxi a jestli se i nadále vzdělává.
 • Specializace. Ve větších městech lze najít veterináře, který se zabývá pouze speciálními problémy malých zvířat.
 • Umístění. Tento faktor určitě nepřeváží první dva, ale bude jistě důležitý při vašem rozhodování (nebudete přece jezdit 200km kvůli každému očkování).
Plán návštěvy a rozhovor

Když jste dokončili úzký výběr, navštivte veterináře, sami bez štěněte. Prohlédněte si vybavení jeho pracoviště a mluvte s ním o vašem novém štěňátku. Jestli se vám líbí co vidíte a slyšíte, připravte se na první návštěvu se štěnětem. Doporučujeme navštívit veterináře do 10 dnů poté co si štěně pořídíte. Veterinář může chtít kontrolovat následující věci:
 • Stolici. Test stolice mu prozradí přítomnost intestinálních parazitů.
 • Tělo. Důkladný tělesný test zahrnuje prohlédnutí srsti a těla a kontrolu očí, uší, tlamy a srdce.
 • Když je kontrola kompletní, může veterinář naplánovat očkování štěněte.

Štěňata a základní poslušnost

22. září 2006 v 11:15 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Výchova a výcvik
Štěňata a základní poslušnost
Psi mají velké dilema. Mnoho které věcí rádi dělají instinktivně, nechtějí lidi tolerovat ! Žít šťastně v lidské společnosti, znamená pro psa držet na uzdě toto instinktivní chování.
Pamatujte: Nikdy neodměňujte chování které nechcete podporovat!

Golden Retriever

22. září 2006 v 9:28 | zlaty.retriever@seznam.cz |  O plemeni
Zlatý retriever
Zlatý retriever je rodinný pes. Rád se podílí na všech stránkách života, hraje si s dětmi, miluje fotbal, plavání i surfing. Vždycky se snaží zaujímat přední místo jako zábavný člen rodiny. Vyniká láskou a přítulností a je ochoten se podílet na veškeré Vaší činnosti, je vždy připraven podniknout cokoliv, jen, aby byl s Vámi. Společenskost je jeho hlavní předností. Raději se obejde bez jídla než bez lásky. Ovšem za klidného večera také rád sdílí rodinnou pohodu.

Obezita zlatého retrivera

22. září 2006 v 9:17 Zdraví
Obezita

Z medicínského hlediska se za obézní považuje zvíře, jehož hmotnost je o 20 % vyšší než je plemenný standard. Nadměrné hromadění tuku zatěžuje především srdce, oběhový systém a plíce. Obezita je jedním z vyvolávacích faktorů zátěžových ortopedických onemocnění (artróza).
Obezita vzniká buď zvětšováním tukových buněk nebo zvětšením jejich počtu a velikosti. Tukové buňky se tvoří v období puberty a růstu organismu. V dospělosti se již počet buněk nemění, jen se mohou zvětšovat. Buňky, jejichž tvorba byla nastartována v období růstu štěněte, budou mít tendenci ke kumulaci tuku i v dospělosti. Proto se tento typ obezity následně daleko hůře "léčí" a je lépe mu předcházet.
Jak psa zhubnout a udržet jeho optimální váhu:
· změna chování majitele (nekrmit psa pamlsky, nepodlehnout jeho loudění při jídle - preventivně psa při stolování a přípravě jídla do kuchyně nepouštět, krmit psa pravidelně ve stejnou dobu, vhodné je jeho denní dávku rozdělit na několik menších denně)
· postupné zvyšování zátěže psa (procházky, cvičení, aportování čehokoli, plavání. Při artróze toto neplatí - dodržet však pravidelné lehčí procházky)
· dieta (omezení kalorií na 60-70 %, doporučuje se krmit komerčními dietami, pravidelně psa vážit a po 2-3 týdnech ho nechat zkontrolovat veterinářem).
Úplná hladovka se nedoporučuje vzhledem k nebezpečí zdravotních komplikací (metabolická acidóza), snížení aktivity střev a vzhledem k velké pravděpodobnosti znovunabytí původní hmotnosti po skončení hladovky.

Získané návyky (hlavně majitele - žádné pamlsky, krmení od stolu atd., dlouhé procházky, pravidelný režim) se musí dodržovat i celý další život psa. Je to bitva, ale stojí za to. Lepší je pes zdravý, živý a loudící, než nemocný, tlustý a apatický (navíc loudící).

Kluby v zahraničí

22. září 2006 v 8:54 | zlaty.retriever@seznam.cz |  Kluby v zahraničí
Chovatelské kluby / breeders clubs
Austrálie / Australia
Golden Retriever Club of Victoria/Australia
Golden Retriever Club of South Australia
Belgie / Belgium
Belgian Retriever Club
Best of friends
Golden Retriever Club of Belgium
Will To Please
Bulharsko / Bulgarien
Bulgarian Golden Retriever Club
Česká Republika / Czech Republic
KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů
Retriever klub CZ
RK CZ - Retrívr klub
Dánsko / Denmark
Golden Retriever in Denmark
Dansk Retriever Club
Estonsko / Estonia
Eesti Kuldsete Retriiverite Tőuühing
Finsko / Finland
Goldenring
Suomen Metsästysnoutajat ry
Suomen Noutajakoirajärjestö ry
Francie / France
Golden Retriever Club of France
Holandsko / Neatherlands
Golden Retriever Club Netherlands
Itálie / Italy
United Golden Retriever Italia
Golden Retriever Club Italiano
Japonsko / Japan
Golden Retriever Club of Japan
Kanada / Canada
Canadian Golden Retrievers
Německo / Germany
Golden Retriever Club Germany
Deutscher Retriever Club
Rakousko / Austria
Austrian Retriever Club
Rusko / Russia
Russian National Retriever Club
Slovensko / Slovakia
Slovenský retriever klub
SKJ
Švédsko / Sweden
Golden Retriever Club of Sweden
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
USA
Golden Retriever Club of America